HABER AKIŞI

Avusturya’nın erken dönem halkları kimlerdi?

 Tarih: 19-09-2018 18:24:00  -   Güncelleme: 19-09-2018 18:28:49
Cumhuriyete geçişe kadar Avusturya sırasıyla önce Babenberger, ardından Habsburg ve daha sonra Habsburg-Lothringen hanedan ailelerinin hükümran olduğu; önce sınır kontluğu, sonra arşidük, imparatorluk ve ikili imparatorluk dönemleri yaşadı.

Bugünkü Avusturya devletinin nüvesi olarak kabul gören “Mark Österreich” (Avusturya Sınır Kontluğu) 996’da kurulmuştu.

1996’da, “Avusturya’nın Bin Yılı” kutlamaları düzenlenmesi bundandı.

Bavyera Dükalığı’na bağlı ve Bavyera bölgesinden Cermen kökenli Babenberger Ailesi’nin hükmettiği bir kontluktu o ilk nüve.

Bugün Niederösterreich eyaletinin sınırları içinde kalan “Neuhofen an der Ybbs” arazisini kapsıyordu.

Bu toprakları için “Ostarrichi” adının yanı sıra, “Osterland” (Doğu Ülkesi) adı da kullanılırdı.

“Ostar”, “Östar” sözcükleri eski Avusturya Almancasında “doğulu” (östlich), “doğuda” (im Osten) anlamlarına karşılık düşerdi.

“Austria” adı ise, bu “östar” sözcüğünün Latinceye çevrilmesiyle elde edilmiştir. 

 

♦ Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 

Kontluk, 1156’da “dükalık” statüsü aldı.

Babenberger hanedanlığı 1246’da sona erdi.

Dükalığın önde gelenleri, mirasçılar arasında bir seçim yapmak üzere 1256’da toplandı ve bugün Çekya’da bir eyalet olan Moravya Kontu Ottokar’ı “mirasçı” olarak belirlediler.

Ottokar, Bohemya Kralı oldu ve Avusturya’yı da bu krallığa bağlı bir eyalet haline getirdi.

Ottokar’ın, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun tahtına da yönelmesi, Avusturya’ya hükmedecek yeni bir ailenin yolunu açacaktı.

Zira, imparatorluğun çatısı altındaki krallar 1273’de, Ottokar’ı değil, “Habsburg Ailesi”nden Rudolf’u imparator olarak belirlediler.

Habsburglar, bugünkü İsviçre sınırları içinde kalan bir bölgede yerleşik ve muktedir Cermen kökenli bir aileydi.

Avusturya’nın yeni dükleri olarak artık Habsburglar sahnedeydi! Avusturya 1363’te “arşidüklük” statüsüne yükseldi.

Habsburg Ailesi, 1800’lerin başına kadar, elindeki geniş torakları prensliklerle yönetti.

1806’da Avusturya İmparatorluğu, 1867 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

Bu arada, erkek çocuğu olmayan VI. Karl, kızı Maria Theresia’yı veliaht ilan etmişti.

Veliaht prenses 1737’de, Cermenlerin Franklar koluna mensup ve bugünkü Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde kalan Lothringen Dükü I.

Franz’la evlendi. Böylece Avusturya iki ailelik bir hanedanlık haline geldi: Habsburg-Lothringen!

Sınır kontluğu, dükalık, arşidüklük, imparatorluk, ikili imparatorluk...

Bu statülerle 922 yıl ayakta kalan ve üç hanedan ailesinin hükmettiği Avusturya devleti sınırları içinde, aynı zamanda sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda halk toplulukluğu yaşadı.

Bunları, “Avusturya’nın erken dönem halkları” olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Aile, sülale, aşiret, ırk...

Ulus, çok daha fazlasını kapsama anlamında, bu etnoğrafik kategorilerin üstünde yer alır ve kapitalizmin gelişme döneminin ürünüdür.

Şablon şeklinde kavranmasması kaydıyla temel olarak toprak bütünlüğü, ekonomik bütünleşme (pazar birliği), ortak dil ve kültür (ruhî şekillenme) birliği üzerinde yükselir.

Peki, Avusturya’nın da yer aldığı Avrupa’da uluslaşma süreci nasıl yaşanmıştı?

Avrupa’nın Batı ve Doğu bölgelerinde, uluslaşma süreci farklı yaşandı.

İrlanda istisna sayılmak üzere, Batı Avrupa’daki uluslaşma sürecinde, feodalizm tasfiye edilip kapitalizm geliştikçe İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İspanyolar birer ulus olmaya doğru evrildiler. Yaşadıkları topraklarda“en gelişkin”, “en atak” olanlar onlardı çünkü.

Çok sayıda başka aile, sülale, aşiret ve ırktan topluluğu kendi şemsiyeleri ve adları altında topladılar.

Örneğin İtalyan ulusu; Romalılar, Cermenler, Etrüskler, Yunanlılar, Araplardan; Fransız ulusu Franklar başta olmak üzere Cermenlerin farklı kollarından, Galyalılar, Romalılar, Britanyalılardan oluştu.

Alman ulusu, sadece Cermenler (Germanlar) ya da Alamanlardan meydana gelmedi.

Uluslaşma sürecine kadar ayrı duran aileler, aşiretler, soylar; kapitalizmin yarattığı yeni koşullarda bir isim altında birleşirken, bu sadece ortak bir isme kavuşmak anlamını taşımamıştı, aynı adla bir devlete sahip olmayı da sağlamıştı. 

Avrupa’nın Doğu yakası ise, “çok uluslu devletler”e sahne olacaktı.

Avusturya, Rusya ve Osmanlı gibi çok geniş topraklarda hüküm süren bir imparatorluktu.

O geniş topraklarda kapitalizmin başat hale gelmesi, birden fazla ulusu ortaya çıkaracaktı.

İmparatorluğun sonlarında ortaya çıkan sosyaldemokrasi hareketinin liderlerinden Rudolf Springer, “çok uluslu bir devlet” öneriyordu bu yüzden.

Otto Bauer, “Avusturya’yı ulusların birlikte yaşadıkları devlet varsayıyoruz”, diyordu.

Bu koşullarda, “Avusturyalılık” tanımlaması altında “ulusal bir bilincin öne çıkacağı süreç”, çok uluslu imparatorluğun 1918’de dağılması ve yerine federal bir cumhuriyetin kurulmasıyla başladı.

“Avusturya’nın erken dönem halkları” konusuna dönelim tekrar.

Bu topraklarda, yüzyıllar sürecek temelde İlyerler, Keltler, Gotlar, Hunlar, Avarlar, Cermenler, Macarlar, Slavlar gibi birçok “antik dönem” halkı etkin oldu ve izlerini bıraktı.

Bu halkların devamı olan topluluklar, kapitalizmin geliştiği koşullarda, esasen 20. Yüzyıl’la birlikte yeni bir harmanlanma sürecine girdi.

Uluslaşma sürecinde ortaya çıkan yeni devlet, birçok Batı Avrupa devletinden farklı olarak adını, galebe çalan bir soydan değil de bulunduğu kadim coğrafyadan aldı.

Girişte kısaca değindiğim gibi, “Avusturya” adı yüzyıllar öncesine dayanan coğrafik bir tanımlamaydı. 

Antik dönemlerden beri bu coğrafyada varolagelen her bir halk topluluğunun, Avusturya’nın uluslaşma sürecinde oynadığı rol de elbette farklı olacaktı.

Harmanlanan halk gruplarından başlıcalarına biraz daha yakından bakalım: 


İlyerler (İliryalılar)

Hint-Avrupa kökenli bir Antik dönem (MÖ 1200 – MS 600) halk topluluğu.

Avrupa’ya göç ettiklerinde Avusturya’nın kurulu bulunduğu coğrafyaya da yerleştiler.
 

Keltler 

Antik dönemin Hint-Avrupa kökenli başka bir halkı.

Orta Avrupa’dan Britanya Adaları, İspanya ve Galya’ya kadar yayıldılar.

Avrupa kültürü, sanatı ve poetikasının kurucusu sayılırlar.

Kelt uygarlığı, MS 1. Yüzyıl’da kısmen yıkıldı ama kalıntıları sürdü.

Günümüzdeki birçok kavram ve isim gibi; Lyon, London, Laon, Leiden, Liegnitz gibi kent isimleri ya da Rhein ve Donau (Tuna) gibi nehir isimleri de Keltçedir.
 

Cermenler (Germanlar)

Avrupa uluslarının çoğu, uzak etnik köken söz konusu edildiğinde, “Cermenlik üzerinden akraba” sayar kendini.

Alman, Avusturyalı, İngiliz, Hollandalı, Flaman, İsviçreli, Danimarkalı, Norveçli, İsveçli, İzlandalı...

Cermenler de bir Hint-Avrupa halkıydı. (Alamanlar ise, birçok Cermen kabilesinin bir araya gelerek kurdukları savaşçı alt bir topluluktu.) Cermenler, önce Kuzeybatı Avrupa’ya gelip oradan Avrupa’nın dört bir yanına dağıldılar.

MÖ 11. Yüzyıl’da bugün Almanya’nın yer aldığı bölgeyi merkez alarak yerleştiler. MÖ 3. Yüzyıl’dan başlayarak MS 9. Yüzyıl’a kadar, Avrupa’da “Cermenya” (Germanya) diye anılır olan bir diyar vardı artık.

Bu diyar Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsıyordu.

Ana gövdeleri Cermenya’da kalsa da, kıtanın her bir yanına dağılan Cermen boyları, ilkel bir teşkilatlanmaya dayalı 40’a yakın devletcik kurdular. İlyer, Kelt gibi birçok halk toplulukların bir kesimi, bu süreçte Cermenleşti.

Artık, Cermenliğin başat hale geldiği bir Avrupa vardı.

İlyerler, Keltler ve Cermenlere, Slavlar ve Macarları da eklemek mümkün.

Bu topraklarda hüküm sürmüş, etkin olmuş antik ve ilkçağ halk topluluklarıydı bunlar.

Sadece biriyle tarif edilecek bir akrabalık üzerinden, “Avusturyalılık”a bir etnik köken tayin etmek imkansız.

“Avusturyalılık”, tarih boyunca bu topraklara gelip yerleşmiş ve başat olanlarını yukarıda zikrettiğimiz farklı halk gruplarının devamı olan toplulukların, kapitalistleşmenin şafağında yeni bir bütünleşme yaşamalarının ürünüdür.

Vurgulanması gereken bir nokta da şu: “Avusturyalılık”, bu topraklara ait bir kimlik. Yani, başka coğrafyalarda “Avusturyalılaşıp” bu topraklara gelip yerleşmek söz konusu değil.

Bu diyara İlyer, Kelt, Cermen, Romalı, Slav, Macar olarak gelinmiş; sonraki kimlikler, buradaki bütünleşmenin ürünü olmuştur.

Avusturya’da günümüzde ortak bir resmî bir dil söz konusu. Avusturyalılar, bu dile “Avusturya Almancası” diyor.

Avusturya Almancasının belli düzeyde, Almanya ve İsviçre Almancası’ndan farklı bir kelime dağarcığı var.

Çok sayıda bölgesel ağız da barındırır. Viyana, Vorarlberg ve Tirol ağızları ünlüdür.

Eğitim dili Almancasını konuşanların bu ağızları anlaması, çoğu zaman pek de kolay değildir./Hüseyin Şimşek

 

Foto:virgül.at

  Kaynak: Virgül.at   Editör: Perspektif   Bu haber 1263 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Kopftuchverbot in Schulen: Ein Fall fürs Parlament Kopftuchverbot in Schulen: Ein Fall fürs Parlament Heinz Faßmann will, dass das Parlament „diese heikle Frage“ entscheidet. Er will..
In Brand-Video über Feuerwehr: „Eilig haben’s die net“ In Brand-Video über Feuerwehr: „Eilig haben’s die net“ Ein Facebook-Video, in dem über einen Brandeinsatz gelacht wird, erhitzt die Gem..
258 Anzeigen wegen Gewaltdelikten an Wiener Schulen 258 Anzeigen wegen Gewaltdelikten an Wiener Schulen Erstmals wurde eine Statistik zu Gewaltdelikten erhoben: 2017/18 wurden diesbezü..
Türke half nicht mit: Österreichischen Pass verloren Türke half nicht mit: Österreichischen Pass verloren Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden. Ob der Mann nun das Land verlassen m..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Tarihinden Bir Kesit Avusturya İşçi Tarihinden Bir Kesit Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ç..
Avusturya Vatandaşlığını Kaybedenlerin Sayısı 85'e Çıktı Avusturya Vatandaşlığını Kaybedenlerin Sayısı 85'e Çıktı Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seçme hakkı tanıdıktan sonra pat..
Avusturya Alevi İnanç Toplumu İddialara Yanıt Verdi Avusturya Alevi İnanç Toplumu İddialara Yanıt Verdi Avusturya Kültür Bakanlığı, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’na tebligat g..
Avusturya Metal İşçileri Toplum Sözleşmesinde Uzlaşma Sağlanamadı Avusturya Metal İşçileri Toplum Sözleşmesinde Uzlaşma Sağlanamadı Metal İşçileri Sendikalarının toplu sözleşme görüşmelerinde, dördüncü turda da b..
  Viyana HABERLERİ
Pazar Sabahı Viyana'da Yangın 1 Ölü Pazar Sabahı Viyana'da Yangın 1 Ölü Başkent Viyana'da çıkan yangın sonucu, bir kadın hayatını kaybetti.
Viyana'da Başörtüsü Sergisi Viyana'da Başörtüsü Sergisi Viyana Dünya Müzesi'nde yer alan bir sergi tarihi fotoğraflar, Haute-Couture tas..
Viyana'da Bir Berber Ve Türk Lirasından Silinen Sıfırlar Viyana'da Bir Berber Ve Türk Lirasından Silinen Sıfırlar Berberler haberciler için önemli genel haber kaynak alanlarıdır. Doğruluğu tartı..
İki Devlet Bir Boşanma Davası İki Devlet Bir Boşanma Davası Avusturya'nın Başkenti Viyana'da yaşayan bir kadın, Avusturya'da boşandığını ama..
  Almanya HABERLERİ
Gizli servislerin Gizli servislerin "açık" operasyonları: Amatörlük mü strateji mi? Skripal ve Kaşıkçı olaylarının ortaya koyduğu gibi son zamanlarda yaşananlar ist..
Berlin’deki büyük eylemin gösterdikleri Berlin’deki büyük eylemin gösterdikleri Eyleme 40 bin kişi beklenirken 250 bin kişinin katılması, aslında tepkinin düzey..
Chemnitz'te Türk restoranına saldırı Chemnitz'te Türk restoranına saldırı Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'te bulunan bir Türk restoranı ateşe verildi. Sa..
Almanya'ya iltica başvuruları azaldı Almanya'ya iltica başvuruları azaldı Almanya'da ilk kez iltica başvurusunda bulunan yabancı sayısında bu sene düşüş k..
  Türkiye HABERLERİ
Arda Turan'ın Arda Turan'ın "Gülen cemaati " ile bağlantısının olup olmadığı araştırılacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Arda Turan'ın "FETÖ" ile bağlantısının olu..
Gazeteci Kaşıkçı'yı parçalara ayırdılar Gazeteci Kaşıkçı'yı parçalara ayırdılar CNN International, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğ..
Arabeskçi Orhan Gencebay Çankaya Köşküne Atandı Arabeskçi Orhan Gencebay Çankaya Köşküne Atandı Tarihi Çankaya Köşkü’nü Erdoğan’ın kurullara atadığı Yiğit Bulut, Hülya Koçyiğit..
Arda Turan’a 12,5 yıl hapsi isteniyor Arda Turan’a 12,5 yıl hapsi isteniyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl hapis istemiyle iddianam..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir kara..
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Araştırmalar, eşlerin kişilik özellikleri bakımından benzerlik derecesinin mutlu..
Avrupa'da Banyo Kültürü Avrupa'da Banyo Kültürü Aslında ta Hititliler ve Romalılardan beri temizlik aracı olarak sabun biliniyor..
  Fransa HABERLERİ
Nazım'ın oğlu Mehmet Hikmet hayatını kaybetti Nazım'ın oğlu Mehmet Hikmet hayatını kaybetti Büyük usta Nâzım Hikmet’in öz oğlu ressam Mehmet Nâzım (67), Fransa’da hayatını ..
Interpol Başkanı kayboldu! Interpol Başkanı kayboldu! Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Çinli başkanı Hongwei Meng'nin yakla..
Macron'un yer aldığı fotoğraf karesindeki orta parmak hareketi tartışma yarattı Macron'un yer aldığı fotoğraf karesindeki orta parmak hareketi tartışma yarattı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birlikte fotoğraf çektirdiği bir kişinin..
THY’nın fiyatları düşürmesi için imza kampanyası başlatıldı THY’nın fiyatları düşürmesi için imza kampanyası başlatıldı Fransa’da yaşayan Türkiyeliler, Türk Hava Yolları’nın biletlerinde indirime gitm..
  Belçika HABERLERİ
Reina saldırısında ölen Türk için ırkçı söylemler paylaşan Belçikalı politikacıya hapis cezası Reina saldırısında ölen Türk için ırkçı söylemler paylaşan Belçikalı politikacıya hapis cezası Belçika’da Reina saldırısında hayatını kaybeden Türk'le ilgili sosyal medyada ır..
Belçika seçimlerinde aşırı sağcı ve ülkücü adaylar tartışması Belçika seçimlerinde aşırı sağcı ve ülkücü adaylar tartışması Belçika'da önümüzdeki hafta yapılacak yerel seçimler öncesi, partilerin listeler..
Belçika seçimlerinde 'AKP müdahalesi tartışması' Belçika seçimlerinde 'AKP müdahalesi tartışması' Belçika'da 14 Ekim'de yapılacak yerel seçimler öncesi, "AK Parti Belçika" adlı F..
Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da Bakan Demir'in 'başörtüsü yasağı' önerisine Katolikler'den ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Devlet Bakanı Zühal Demir'in okulla..
  Hollanda HABERLERİ
Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Hollanda'da büyük bir saldırının son aşamasında oldukları gerekçesiyle gözaltına..
AB Komisyonu başkan adayı Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye olamaz AB Komisyonu başkan adayı Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye olamaz Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Birliği (AB) Komisy..
Nazi benzetmesinde suçlu medya gösterildi Nazi benzetmesinde suçlu medya gösterildi Ankara'da Hollandalı mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan'ın..
Sosyal yardım alanlar her türlü araştırılabilinecek Sosyal yardım alanlar her türlü araştırılabilinecek Hollanda Danıştayı, sosyal yardım kurumlarının Türk hükümetine başvurmadan yaptı..
  İngiltere HABERLERİ
Londra’da Brexit karşıtı gösteri Londra’da Brexit karşıtı gösteri Başkent Londra’da, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) karşı yapılan göste..
Nazilerden kaçanlar Brexit sonrasında Alman vatandaşlığını geri istiyor Nazilerden kaçanlar Brexit sonrasında Alman vatandaşlığını geri istiyor İngiltere’deki Brexit kararı sonrasında Alman vatandaşlığı için yapılan başvurul..
Londra'nın en lüks alışveriş merkezinde 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın Londra'nın en lüks alışveriş merkezinde 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın İngiltere'de gizli servet sahibi olmak artık çok daha zor. Yeni çıkarılan yolsuz..
Tacize uğrayan okul çağındaki kız çocukları ne yapmalı? Tacize uğrayan okul çağındaki kız çocukları ne yapmalı? İngiltere'de yapılan bir araştırma, okul üniforması giyen her üç kız çocuğundan ..
  İsviçre HABERLERİ
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
İsviçre'de ikinci İsviçre'de ikinci "burka yasağı" İsviçre’nin St. Gallen kantonunda kamusal alanda yüzün tamamen örtülmesini yasak..
İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de binlerce kadın, ‘eşit ücret için’ eylem yaptı İsviçre’de Unia sendikasının çağrısı ile başkent Bern’de bir araya gelen kadınla..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Hamile Olduğunu Söyledi, Geçmişe Dönük Çıkış Verildi Wiener Neustadt -Avusturya'da, hamile olduğunu işyerine bildiren kadına, geriye ..
Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Nazi Sembollü Doğum Günü Pastasına 18 Ay Hapis Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, bir polise kadın arkadaşı tarafından he..
  Avrupa HABERLERİ
Polonya dev havalimanı için düğmeye bastı Polonya dev havalimanı için düğmeye bastı Türkiye yıllardır tartışılan üçüncü havalimanının resmi açılışı için gün sayarke..
Bulgar yargısı Türkiye’nin iade talebini reddetti Bulgar yargısı Türkiye’nin iade talebini reddetti Bulgar yargısı Türkiye’nin isteğiyle Varna kentinde gözaltına alınan Mehmet Y. a..
Avrupa’da İslam dinine yönelik dış mali yardımlar kısıtlanacak Avrupa’da İslam dinine yönelik dış mali yardımlar kısıtlanacak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin diğer Avrupa ülkeler..
İltica başvurusunda bulunan her dört kişiden biri Türkiyeli İltica başvurusunda bulunan her dört kişiden biri Türkiyeli Norveç'te bu yıl toplam 630 Türkiye vatandaşının Norveç’te iltica başvurusunda b..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
(Yorum) Cumhuriyet Bayramını Sarayda Kutlayarak, Ankara Sarayı Eleştirilemez (Yorum) Cumhuriyet Bayramını Sarayda Kutlayarak, Ankara Sarayı Eleştirilemez Atatürkçülerin cumhuriyet elden gidiyor şiarıyla sarıldıkları cumhuriyet bayramı..
Viyana, Küfür ve Genç Kız Viyana, Küfür ve Genç Kız Kadın bedenini sürekli aşağılayan, adeta tecavüzün teorisi olan küfür, hayatımız..
CHP'nin sorunu kimlik politikaları CHP'nin sorunu kimlik politikaları Almanya'nın saygın araştırma kuruluşlarından SWP Türkiye'de muhalefetin geleceği..
VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! VirgülYorum/ Alman Demekle İnsan Demek Arasında Fark Var! Almanya'da bir kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ulusal kimliği üzerinden y..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü BM Nüfus Fonu, dünyada kadın başına doğum sayısının elli yılda yarı yarıya azald..
Avrupa Konseyi: Türkiye kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sınıfta kaldı Avrupa Konseyi: Türkiye kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sınıfta kaldı Avrupa Konseyi uzmanları, Türkiye’den kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet k..
Sağlığınız için Sütyen nasıl seçilir? Sağlığınız için Sütyen nasıl seçilir? Kendiniz için doğru sütyeni bulmak zor ve sıkıcı bir görev gibi gelebilir. Ama h..
Mülteci kadınlar seslerini yükseltiyor Mülteci kadınlar seslerini yükseltiyor Mülteci bir kadın: ‘Beni çok taciz ettiler. Kaçakçılardan biri çok ısrarcıydı. B..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı