bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avusturya’nın erken dönem halkları kimlerdi?

 Tarih: 19-09-2018 18:24:00  -   Güncelleme: 19-09-2018 18:28:49
Cumhuriyete geçişe kadar Avusturya sırasıyla önce Babenberger, ardından Habsburg ve daha sonra Habsburg-Lothringen hanedan ailelerinin hükümran olduğu; önce sınır kontluğu, sonra arşidük, imparatorluk ve ikili imparatorluk dönemleri yaşadı.

Bugünkü Avusturya devletinin nüvesi olarak kabul gören “Mark Österreich” (Avusturya Sınır Kontluğu) 996’da kurulmuştu.

1996’da, “Avusturya’nın Bin Yılı” kutlamaları düzenlenmesi bundandı.

Bavyera Dükalığı’na bağlı ve Bavyera bölgesinden Cermen kökenli Babenberger Ailesi’nin hükmettiği bir kontluktu o ilk nüve.

Bugün Niederösterreich eyaletinin sınırları içinde kalan “Neuhofen an der Ybbs” arazisini kapsıyordu.

Bu toprakları için “Ostarrichi” adının yanı sıra, “Osterland” (Doğu Ülkesi) adı da kullanılırdı.

“Ostar”, “Östar” sözcükleri eski Avusturya Almancasında “doğulu” (östlich), “doğuda” (im Osten) anlamlarına karşılık düşerdi.

“Austria” adı ise, bu “östar” sözcüğünün Latinceye çevrilmesiyle elde edilmiştir. 

 

♦ Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 

Kontluk, 1156’da “dükalık” statüsü aldı.

Babenberger hanedanlığı 1246’da sona erdi.

Dükalığın önde gelenleri, mirasçılar arasında bir seçim yapmak üzere 1256’da toplandı ve bugün Çekya’da bir eyalet olan Moravya Kontu Ottokar’ı “mirasçı” olarak belirlediler.

Ottokar, Bohemya Kralı oldu ve Avusturya’yı da bu krallığa bağlı bir eyalet haline getirdi.

Ottokar’ın, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun tahtına da yönelmesi, Avusturya’ya hükmedecek yeni bir ailenin yolunu açacaktı.

Zira, imparatorluğun çatısı altındaki krallar 1273’de, Ottokar’ı değil, “Habsburg Ailesi”nden Rudolf’u imparator olarak belirlediler.

Habsburglar, bugünkü İsviçre sınırları içinde kalan bir bölgede yerleşik ve muktedir Cermen kökenli bir aileydi.

Avusturya’nın yeni dükleri olarak artık Habsburglar sahnedeydi! Avusturya 1363’te “arşidüklük” statüsüne yükseldi.

Habsburg Ailesi, 1800’lerin başına kadar, elindeki geniş torakları prensliklerle yönetti.

1806’da Avusturya İmparatorluğu, 1867 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

Bu arada, erkek çocuğu olmayan VI. Karl, kızı Maria Theresia’yı veliaht ilan etmişti.

Veliaht prenses 1737’de, Cermenlerin Franklar koluna mensup ve bugünkü Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde kalan Lothringen Dükü I.

Franz’la evlendi. Böylece Avusturya iki ailelik bir hanedanlık haline geldi: Habsburg-Lothringen!

Sınır kontluğu, dükalık, arşidüklük, imparatorluk, ikili imparatorluk...

Bu statülerle 922 yıl ayakta kalan ve üç hanedan ailesinin hükmettiği Avusturya devleti sınırları içinde, aynı zamanda sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda halk toplulukluğu yaşadı.

Bunları, “Avusturya’nın erken dönem halkları” olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Aile, sülale, aşiret, ırk...

Ulus, çok daha fazlasını kapsama anlamında, bu etnoğrafik kategorilerin üstünde yer alır ve kapitalizmin gelişme döneminin ürünüdür.

Şablon şeklinde kavranmasması kaydıyla temel olarak toprak bütünlüğü, ekonomik bütünleşme (pazar birliği), ortak dil ve kültür (ruhî şekillenme) birliği üzerinde yükselir.

Peki, Avusturya’nın da yer aldığı Avrupa’da uluslaşma süreci nasıl yaşanmıştı?

Avrupa’nın Batı ve Doğu bölgelerinde, uluslaşma süreci farklı yaşandı.

İrlanda istisna sayılmak üzere, Batı Avrupa’daki uluslaşma sürecinde, feodalizm tasfiye edilip kapitalizm geliştikçe İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İspanyolar birer ulus olmaya doğru evrildiler. Yaşadıkları topraklarda“en gelişkin”, “en atak” olanlar onlardı çünkü.

Çok sayıda başka aile, sülale, aşiret ve ırktan topluluğu kendi şemsiyeleri ve adları altında topladılar.

Örneğin İtalyan ulusu; Romalılar, Cermenler, Etrüskler, Yunanlılar, Araplardan; Fransız ulusu Franklar başta olmak üzere Cermenlerin farklı kollarından, Galyalılar, Romalılar, Britanyalılardan oluştu.

Alman ulusu, sadece Cermenler (Germanlar) ya da Alamanlardan meydana gelmedi.

Uluslaşma sürecine kadar ayrı duran aileler, aşiretler, soylar; kapitalizmin yarattığı yeni koşullarda bir isim altında birleşirken, bu sadece ortak bir isme kavuşmak anlamını taşımamıştı, aynı adla bir devlete sahip olmayı da sağlamıştı. 

Avrupa’nın Doğu yakası ise, “çok uluslu devletler”e sahne olacaktı.

Avusturya, Rusya ve Osmanlı gibi çok geniş topraklarda hüküm süren bir imparatorluktu.

O geniş topraklarda kapitalizmin başat hale gelmesi, birden fazla ulusu ortaya çıkaracaktı.

İmparatorluğun sonlarında ortaya çıkan sosyaldemokrasi hareketinin liderlerinden Rudolf Springer, “çok uluslu bir devlet” öneriyordu bu yüzden.

Otto Bauer, “Avusturya’yı ulusların birlikte yaşadıkları devlet varsayıyoruz”, diyordu.

Bu koşullarda, “Avusturyalılık” tanımlaması altında “ulusal bir bilincin öne çıkacağı süreç”, çok uluslu imparatorluğun 1918’de dağılması ve yerine federal bir cumhuriyetin kurulmasıyla başladı.

“Avusturya’nın erken dönem halkları” konusuna dönelim tekrar.

Bu topraklarda, yüzyıllar sürecek temelde İlyerler, Keltler, Gotlar, Hunlar, Avarlar, Cermenler, Macarlar, Slavlar gibi birçok “antik dönem” halkı etkin oldu ve izlerini bıraktı.

Bu halkların devamı olan topluluklar, kapitalizmin geliştiği koşullarda, esasen 20. Yüzyıl’la birlikte yeni bir harmanlanma sürecine girdi.

Uluslaşma sürecinde ortaya çıkan yeni devlet, birçok Batı Avrupa devletinden farklı olarak adını, galebe çalan bir soydan değil de bulunduğu kadim coğrafyadan aldı.

Girişte kısaca değindiğim gibi, “Avusturya” adı yüzyıllar öncesine dayanan coğrafik bir tanımlamaydı. 

Antik dönemlerden beri bu coğrafyada varolagelen her bir halk topluluğunun, Avusturya’nın uluslaşma sürecinde oynadığı rol de elbette farklı olacaktı.

Harmanlanan halk gruplarından başlıcalarına biraz daha yakından bakalım: 


İlyerler (İliryalılar)

Hint-Avrupa kökenli bir Antik dönem (MÖ 1200 – MS 600) halk topluluğu.

Avrupa’ya göç ettiklerinde Avusturya’nın kurulu bulunduğu coğrafyaya da yerleştiler.
 

Keltler 

Antik dönemin Hint-Avrupa kökenli başka bir halkı.

Orta Avrupa’dan Britanya Adaları, İspanya ve Galya’ya kadar yayıldılar.

Avrupa kültürü, sanatı ve poetikasının kurucusu sayılırlar.

Kelt uygarlığı, MS 1. Yüzyıl’da kısmen yıkıldı ama kalıntıları sürdü.

Günümüzdeki birçok kavram ve isim gibi; Lyon, London, Laon, Leiden, Liegnitz gibi kent isimleri ya da Rhein ve Donau (Tuna) gibi nehir isimleri de Keltçedir.
 

Cermenler (Germanlar)

Avrupa uluslarının çoğu, uzak etnik köken söz konusu edildiğinde, “Cermenlik üzerinden akraba” sayar kendini.

Alman, Avusturyalı, İngiliz, Hollandalı, Flaman, İsviçreli, Danimarkalı, Norveçli, İsveçli, İzlandalı...

Cermenler de bir Hint-Avrupa halkıydı. (Alamanlar ise, birçok Cermen kabilesinin bir araya gelerek kurdukları savaşçı alt bir topluluktu.) Cermenler, önce Kuzeybatı Avrupa’ya gelip oradan Avrupa’nın dört bir yanına dağıldılar.

MÖ 11. Yüzyıl’da bugün Almanya’nın yer aldığı bölgeyi merkez alarak yerleştiler. MÖ 3. Yüzyıl’dan başlayarak MS 9. Yüzyıl’a kadar, Avrupa’da “Cermenya” (Germanya) diye anılır olan bir diyar vardı artık.

Bu diyar Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsıyordu.

Ana gövdeleri Cermenya’da kalsa da, kıtanın her bir yanına dağılan Cermen boyları, ilkel bir teşkilatlanmaya dayalı 40’a yakın devletcik kurdular. İlyer, Kelt gibi birçok halk toplulukların bir kesimi, bu süreçte Cermenleşti.

Artık, Cermenliğin başat hale geldiği bir Avrupa vardı.

İlyerler, Keltler ve Cermenlere, Slavlar ve Macarları da eklemek mümkün.

Bu topraklarda hüküm sürmüş, etkin olmuş antik ve ilkçağ halk topluluklarıydı bunlar.

Sadece biriyle tarif edilecek bir akrabalık üzerinden, “Avusturyalılık”a bir etnik köken tayin etmek imkansız.

“Avusturyalılık”, tarih boyunca bu topraklara gelip yerleşmiş ve başat olanlarını yukarıda zikrettiğimiz farklı halk gruplarının devamı olan toplulukların, kapitalistleşmenin şafağında yeni bir bütünleşme yaşamalarının ürünüdür.

Vurgulanması gereken bir nokta da şu: “Avusturyalılık”, bu topraklara ait bir kimlik. Yani, başka coğrafyalarda “Avusturyalılaşıp” bu topraklara gelip yerleşmek söz konusu değil.

Bu diyara İlyer, Kelt, Cermen, Romalı, Slav, Macar olarak gelinmiş; sonraki kimlikler, buradaki bütünleşmenin ürünü olmuştur.

Avusturya’da günümüzde ortak bir resmî bir dil söz konusu. Avusturyalılar, bu dile “Avusturya Almancası” diyor.

Avusturya Almancasının belli düzeyde, Almanya ve İsviçre Almancası’ndan farklı bir kelime dağarcığı var.

Çok sayıda bölgesel ağız da barındırır. Viyana, Vorarlberg ve Tirol ağızları ünlüdür.

Eğitim dili Almancasını konuşanların bu ağızları anlaması, çoğu zaman pek de kolay değildir./Hüseyin Şimşek

 

Foto:virgül.at

  Kaynak: Virgül.at   Editör: Perspektif   Bu haber 1970 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Nachhilfe: Bedarf wieder gestiegen Nachhilfe: Bedarf wieder gestiegen Über 100 Millionen Euro für bezahlte Nachhilfe – und bereits ein Drittel der Kin..
„Kopftuchträger unmündig und kognitiv eingeschränkt“ „Kopftuchträger unmündig und kognitiv eingeschränkt“ Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam (..
Neue Regierung: Schwarz-Rot statt Türkis-Blau Neue Regierung: Schwarz-Rot statt Türkis-Blau Nach FPÖ-Abgängen: ÖVP sendet personelle Signale an SPÖ, damit sie beim Misstrau..
Tod eines österreichischen Weltstars: Niki Lauda 1949-2019 Tod eines österreichischen Weltstars: Niki Lauda 1949-2019 Motorsport-Legende Niki Lauda war weltweit einer der bekanntesten Österreicher. ..
  Avusturya HABERLERİ
Avrupalılar Sandık Başında Avrupalılar Sandık Başında AB vatandaşları, Avrupa Parlamentosu'nun 751 vekilini ve Birliğin gelecekte izle..
İşsiz Bir Kişi Olarak Tatile Gidebilir Misiniz? İşsiz Bir Kişi Olarak Tatile Gidebilir Misiniz? Avusturya’da işsizlik maaşı alan, her zaman tatile gidebilir. Tatiller İş ve İşç..
İzin Sezonunda Sırp Gümrüğünde Türk Polisi Görev Alacak İzin Sezonunda Sırp Gümrüğünde Türk Polisi Görev Alacak İzin sezonunda Türkiye'ye seyahat edecek olan, Avrupa’da yaşayan Türkiye göçmenl..
Kamusal Alanda Neyi  Yapabiliriz – Neyi Yapamayız? Kamusal Alanda Neyi Yapabiliriz – Neyi Yapamayız? Avusturya’da bütün insanlar sosyal statüsü, görünüşü, dini, kökeni cinsiyeti, ya..
  Viyana HABERLERİ
İbiza Videosu Gölgesinde Siyasiler Oylarını Kullandı İbiza Videosu Gölgesinde Siyasiler Oylarını Kullandı Avusturya'da hükümet krizinin arifesinde gidilen AB parlamento seçimlerinin sonu..
Avusturya İçişleri Bakanlığından Yalanlama Geldi Avusturya İçişleri Bakanlığından Yalanlama Geldi Sosyal Medyada yayınlanan bir videoda, Viyana-Schwechat Uluslararası Havalimanı’..
‘’Wiener Jugendzentren’’ 10. Viyana’da Gençlerle Buluştu ‘’Wiener Jugendzentren’’ 10. Viyana’da Gençlerle Buluştu Viyana Gençlik Merkezi ‘’Wiener Jugendzentren’’ çeşitli zamanlarda çocuklar ve g..
FPÖ Yabancıların Yoğun Olduğu 10. Viyana Bölgesinde Miting Yaptı FPÖ Yabancıların Yoğun Olduğu 10. Viyana Bölgesinde Miting Yaptı Avusturya aşırı sağ Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana’nın 10.Bölgesinde miting yaptı..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye'de Yeni Askeri Sistem Nasıl Olacak? Türkiye'de Yeni Askeri Sistem Nasıl Olacak? Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren Askeralma Kanun Teklifi, T..
Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne Ankara’da İftar Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne Ankara’da İftar Manisa il sağlık müdürü Necip Yemenici ve 11 ekibi Ankara Cumhurbaşkanlığı külli..
İstanbul Havalimanı'nda THY uçağı aydınlatma direğine çarptı İstanbul Havalimanı'nda THY uçağı aydınlatma direğine çarptı Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777-300ER tipi yolcu..
İzmir'de Sekiz Saate Varan Su Kesintileri Yaşanıyor İzmir'de Sekiz Saate Varan Su Kesintileri Yaşanıyor İzmir'de arıza nedeniyle, 1 haftadır devam eden su kesintisi vatandaşların bidon..
  Almanya HABERLERİ
Başörtüsü Konferansı Tartışma Yarattı Başörtüsü Konferansı Tartışma Yarattı Frankfurt Üniversite’sinde yapılan “İslam Konferansı” yarardan çok zarar getirdi..
Almanya’dan Türkiye’ye S-400 çağrısı Almanya’dan Türkiye’ye S-400 çağrısı Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma ka..
Adolf Hitler'in Sadık Yandaşı ‘Goebbels’ Soy İsmi AB Adayı Adolf Hitler'in Sadık Yandaşı ‘Goebbels’ Soy İsmi AB Adayı Avrupa Parlamentosu seçimlerine Almanya'dan katılan bir siyasi partinin Nazi rej..
Mülteciler Ve Uyum İçin Rekor Harcama Mülteciler Ve Uyum İçin Rekor Harcama Almanya hükümeti 2018 yılında mülteci ve uyum programları kapsamında 23 milyar e..
  Kültür Sanat HABERLERİ
İbrahim Tatlıses: AK-Parti İçin Kellemi Veririm İbrahim Tatlıses: AK-Parti İçin Kellemi Veririm AK-Parti için İzmir'den milletvekili adayı olan İbrahim Tatlıses, AK-Parti için ..
Cem Yılmaz: Nedir bu topyekûn saldırı? Cem Yılmaz: Nedir bu topyekûn saldırı? Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından kendisini eleştirenlere,..
80'lerin Ünlüleri Bir Araya Geldiler 80'lerin Ünlüleri Bir Araya Geldiler 1980'liler gecesinin 2. si Bir balık restoranında büyük bir çoşkuyla kutlandı...
Dilber Ay'ı Kaybettik! Dilber Ay'ı Kaybettik! Onur Akay yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Dilber Ay'ın kalp krizi geçirerek haya..
  Fransa HABERLERİ
102 Yaşındaki Kadın, Huzurevinde 95 Yaşındaki Oda Komşusunu Öldürdü 102 Yaşındaki Kadın, Huzurevinde 95 Yaşındaki Oda Komşusunu Öldürdü Fransa'daki bir huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadının, oda komşusu olan ..
Fransız Gazetecilerden Örnek Davranış: Cumhurbaşkanına Rest! Fransız Gazetecilerden Örnek Davranış: Cumhurbaşkanına Rest! Fransa'da iki bölgesel gazete Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları özel ..
Eyfel kulesi tahliye edildi Eyfel kulesi tahliye edildi Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, bir kişinin tırmanmaya çalışması sonucunda tahliy..
Fransa’nın Sattığı Silahlarla Binlerce Masum İnsan Öldü Fransa’nın Sattığı Silahlarla Binlerce Masum İnsan Öldü Fransız silahlarının Yemen'de kullanıldığına ilişkin gizli belgeleri yayınlayan ..
  Belçika HABERLERİ
Yahudi Müzesi'nde iftar yemeği verildi Yahudi Müzesi'nde iftar yemeği verildi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bundan 5 yıl önce 4 kişinin silahlı saldırı sonu..
Belçika Fehriye Erdal’ı Arıyor Belçika Fehriye Erdal’ı Arıyor Belçika federal polisi, 13 yıl önce resmi gözetim altındayken kaçarak izini kayb..
Milletvekili Adayı 'Ülkücü Paylaşımı' Nedeniyle Partisinden İhraç Edildi Milletvekili Adayı 'Ülkücü Paylaşımı' Nedeniyle Partisinden İhraç Edildi Belçika'nın Flaman kesiminde yapılacak parlamento seçimlerinde Hristiyan Demokra..
Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası Belçika'da "harem-selamlık otobüs" talebi ile tartışma yaratan İslam Partisi lid..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e Katılan Kadın Ve Onların Çocukları Dönebilecekler IŞİD'e Katılan Kadın Ve Onların Çocukları Dönebilecekler Hollanda IŞİD'e katılan kadın ve onların çocuklarının ülkeye dönebilmesine yeşil..
Eurovision şarkı yarışmasını 44 yıl aradan sonra Hollanda kazandı Eurovision şarkı yarışmasını 44 yıl aradan sonra Hollanda kazandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasını "Arca..
Gemide Uyuşturucu Üretilen Laboratuvar Bulundu Gemide Uyuşturucu Üretilen Laboratuvar Bulundu Hollanda'da yüzen uyuşturucu laboratuvarı polis operasyonu sırasında bubi tuzağı..
Komşularla Anlaşmazlıklar Konusunda Tavsiyeler İçeren İnternet Sitesi Yayında Komşularla Anlaşmazlıklar Konusunda Tavsiyeler İçeren İnternet Sitesi Yayında Otomobilin camına dışkı ya da yumurta atılması, havası indirilmiş lastikler, bah..
  İngiltere HABERLERİ
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı 28 üyeli AB'de Avrupa Parlamentosu seçimleri için dört gün sürecek oy verme işle..
Türkiye'nin finanse ettiği Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı Türkiye'nin finanse ettiği Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı Reuters haber ajansı, Türk hükümetinin katkılarıyla İngiltere'nin Cambridge kent..
İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye Yaz tatili yaklaşırken, İngiltere'de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyo..
Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Yeni IRA Gazeteci Öldürülmesinin Sorumluluğunu Üstlendi Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gaze..
  İsviçre HABERLERİ
Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı Zürih Başkonsolosluğu, Son 2 Yılda 6 Kez Saldırıya Uğradı İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına dün gece molotofkokteyli s..
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
  NIEDERÖSTERREICH HABERLERİ
Belediyeyi  Dolandırmak İsteyen Elektrikçilere Hapis Cezası  Belediyeyi Dolandırmak İsteyen Elektrikçilere Hapis Cezası Avusturya-Wiener Neustadt (NÖ) Belediyesinin Elektrik işleri ihalesini alan firm..
Avusturya’da Kumar Operasyonu: 600 Makineye El Konuldu Avusturya’da Kumar Operasyonu: 600 Makineye El Konuldu Aşağı Avusturya Eyaletinde 320 görevlinin katıldığı ve çeşitli adreslere eş zama..
Tren Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Tren Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Aşağı Avusturya Eyaleti (NÖ) Aspang-Markt’da yaşlı adam trenin altında kalarak c..
Strache’yi Hitler’e Benzeteni Bulana 200 Euro Ödül Strache’yi Hitler’e Benzeteni Bulana 200 Euro Ödül Seçim afişlerinde, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Liderine bıyık yaparak Hitle..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa'ya yasa dışı yollarla gidip kalmak için göçmenlerin bulduğu 'yaratıcı' yöntemler Avrupa'ya yasa dışı yollarla gidip kalmak için göçmenlerin bulduğu 'yaratıcı' yöntemler Asya ve Afrika'dan gelen göçmen dalgalarına karşı politikalarını sertleştiren Av..
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milliyetçi ve aşırı sağcı partiler 'güç bloğu' oluşturma çabasında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milliyetçi ve aşırı sağcı partiler 'güç bloğu' oluşturma çabasında 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri Avrupa'da milliyetçi..
Avrupa Adalet Divanı'ndan 'Çalışma Süresi' Kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan 'Çalışma Süresi' Kararı Avrupa Adalet Divanı işverenlerin, personellerinin çalışma sürelerini detaylı bi..
Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ilk kez bu kadar yoğun tartışmalara tanı..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
AB'nin 'kader seçimi' mi? AB'nin 'kader seçimi' mi? 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaklaşık 500 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu ..
Nedir bu Avrupa Parlamentosu? Nedir bu Avrupa Parlamentosu? Her üye ülkenin bir hükümeti olduğuna göre Avrupa Parlamentosu ne işe yarıyor? A..
Nazi Almanyası'nda siyah olmak Nazi Almanyası'nda siyah olmak Film yönetmeni Amma Asante, Nazi Almanyası'nda çekilmiş bu eski fotoğraftaki siy..
Yaşadığımız Ülkeyi Tanıyor Muyuz? Yaşadığımız Ülkeyi Tanıyor Muyuz? Avusturya, kendi deyimleriyle Österreich, bizdeki anlamıyla Doğu İmparatorluğu. ..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Diyarbakır'da bir kadın avukat, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da bir kadın avukat, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından vurularak öldürüldü Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 43 yaşındaki avukat Müzeyyen Boylu İssi, Pazar günü..
Bu Gün Ve Her Gün Onların! Bu Gün Ve Her Gün Onların! Anneler gününün nereden geldiğini anlatanlar farklı kaynaklarda hep annesini kay..
Kadın İşçiler, El Koydukları Fabrikada Üretime Geçti Kadın İşçiler, El Koydukları Fabrikada Üretime Geçti Venezuela’da kapatılan bir fabrikayı işçi kontrolüne geçiren kadın işçiler, 25 ..
Törelerin Esaretinden Kurtulanların Hikayesi Törelerin Esaretinden Kurtulanların Hikayesi Avusturya’da doğan iki genç kadının, yitip giden çocukluklarının, yitip giden bi..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı