HABER AKIŞI

Avusturya’nın erken dönem halkları kimlerdi?

 Tarih: 19-09-2018 18:24:00  -   Güncelleme: 19-09-2018 18:28:49
Cumhuriyete geçişe kadar Avusturya sırasıyla önce Babenberger, ardından Habsburg ve daha sonra Habsburg-Lothringen hanedan ailelerinin hükümran olduğu; önce sınır kontluğu, sonra arşidük, imparatorluk ve ikili imparatorluk dönemleri yaşadı.

Bugünkü Avusturya devletinin nüvesi olarak kabul gören “Mark Österreich” (Avusturya Sınır Kontluğu) 996’da kurulmuştu.

1996’da, “Avusturya’nın Bin Yılı” kutlamaları düzenlenmesi bundandı.

Bavyera Dükalığı’na bağlı ve Bavyera bölgesinden Cermen kökenli Babenberger Ailesi’nin hükmettiği bir kontluktu o ilk nüve.

Bugün Niederösterreich eyaletinin sınırları içinde kalan “Neuhofen an der Ybbs” arazisini kapsıyordu.

Bu toprakları için “Ostarrichi” adının yanı sıra, “Osterland” (Doğu Ülkesi) adı da kullanılırdı.

“Ostar”, “Östar” sözcükleri eski Avusturya Almancasında “doğulu” (östlich), “doğuda” (im Osten) anlamlarına karşılık düşerdi.

“Austria” adı ise, bu “östar” sözcüğünün Latinceye çevrilmesiyle elde edilmiştir. 

 

♦ Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 

Kontluk, 1156’da “dükalık” statüsü aldı.

Babenberger hanedanlığı 1246’da sona erdi.

Dükalığın önde gelenleri, mirasçılar arasında bir seçim yapmak üzere 1256’da toplandı ve bugün Çekya’da bir eyalet olan Moravya Kontu Ottokar’ı “mirasçı” olarak belirlediler.

Ottokar, Bohemya Kralı oldu ve Avusturya’yı da bu krallığa bağlı bir eyalet haline getirdi.

Ottokar’ın, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun tahtına da yönelmesi, Avusturya’ya hükmedecek yeni bir ailenin yolunu açacaktı.

Zira, imparatorluğun çatısı altındaki krallar 1273’de, Ottokar’ı değil, “Habsburg Ailesi”nden Rudolf’u imparator olarak belirlediler.

Habsburglar, bugünkü İsviçre sınırları içinde kalan bir bölgede yerleşik ve muktedir Cermen kökenli bir aileydi.

Avusturya’nın yeni dükleri olarak artık Habsburglar sahnedeydi! Avusturya 1363’te “arşidüklük” statüsüne yükseldi.

Habsburg Ailesi, 1800’lerin başına kadar, elindeki geniş torakları prensliklerle yönetti.

1806’da Avusturya İmparatorluğu, 1867 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

Bu arada, erkek çocuğu olmayan VI. Karl, kızı Maria Theresia’yı veliaht ilan etmişti.

Veliaht prenses 1737’de, Cermenlerin Franklar koluna mensup ve bugünkü Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde kalan Lothringen Dükü I.

Franz’la evlendi. Böylece Avusturya iki ailelik bir hanedanlık haline geldi: Habsburg-Lothringen!

Sınır kontluğu, dükalık, arşidüklük, imparatorluk, ikili imparatorluk...

Bu statülerle 922 yıl ayakta kalan ve üç hanedan ailesinin hükmettiği Avusturya devleti sınırları içinde, aynı zamanda sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda halk toplulukluğu yaşadı.

Bunları, “Avusturya’nın erken dönem halkları” olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Aile, sülale, aşiret, ırk...

Ulus, çok daha fazlasını kapsama anlamında, bu etnoğrafik kategorilerin üstünde yer alır ve kapitalizmin gelişme döneminin ürünüdür.

Şablon şeklinde kavranmasması kaydıyla temel olarak toprak bütünlüğü, ekonomik bütünleşme (pazar birliği), ortak dil ve kültür (ruhî şekillenme) birliği üzerinde yükselir.

Peki, Avusturya’nın da yer aldığı Avrupa’da uluslaşma süreci nasıl yaşanmıştı?

Avrupa’nın Batı ve Doğu bölgelerinde, uluslaşma süreci farklı yaşandı.

İrlanda istisna sayılmak üzere, Batı Avrupa’daki uluslaşma sürecinde, feodalizm tasfiye edilip kapitalizm geliştikçe İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İspanyolar birer ulus olmaya doğru evrildiler. Yaşadıkları topraklarda“en gelişkin”, “en atak” olanlar onlardı çünkü.

Çok sayıda başka aile, sülale, aşiret ve ırktan topluluğu kendi şemsiyeleri ve adları altında topladılar.

Örneğin İtalyan ulusu; Romalılar, Cermenler, Etrüskler, Yunanlılar, Araplardan; Fransız ulusu Franklar başta olmak üzere Cermenlerin farklı kollarından, Galyalılar, Romalılar, Britanyalılardan oluştu.

Alman ulusu, sadece Cermenler (Germanlar) ya da Alamanlardan meydana gelmedi.

Uluslaşma sürecine kadar ayrı duran aileler, aşiretler, soylar; kapitalizmin yarattığı yeni koşullarda bir isim altında birleşirken, bu sadece ortak bir isme kavuşmak anlamını taşımamıştı, aynı adla bir devlete sahip olmayı da sağlamıştı. 

Avrupa’nın Doğu yakası ise, “çok uluslu devletler”e sahne olacaktı.

Avusturya, Rusya ve Osmanlı gibi çok geniş topraklarda hüküm süren bir imparatorluktu.

O geniş topraklarda kapitalizmin başat hale gelmesi, birden fazla ulusu ortaya çıkaracaktı.

İmparatorluğun sonlarında ortaya çıkan sosyaldemokrasi hareketinin liderlerinden Rudolf Springer, “çok uluslu bir devlet” öneriyordu bu yüzden.

Otto Bauer, “Avusturya’yı ulusların birlikte yaşadıkları devlet varsayıyoruz”, diyordu.

Bu koşullarda, “Avusturyalılık” tanımlaması altında “ulusal bir bilincin öne çıkacağı süreç”, çok uluslu imparatorluğun 1918’de dağılması ve yerine federal bir cumhuriyetin kurulmasıyla başladı.

“Avusturya’nın erken dönem halkları” konusuna dönelim tekrar.

Bu topraklarda, yüzyıllar sürecek temelde İlyerler, Keltler, Gotlar, Hunlar, Avarlar, Cermenler, Macarlar, Slavlar gibi birçok “antik dönem” halkı etkin oldu ve izlerini bıraktı.

Bu halkların devamı olan topluluklar, kapitalizmin geliştiği koşullarda, esasen 20. Yüzyıl’la birlikte yeni bir harmanlanma sürecine girdi.

Uluslaşma sürecinde ortaya çıkan yeni devlet, birçok Batı Avrupa devletinden farklı olarak adını, galebe çalan bir soydan değil de bulunduğu kadim coğrafyadan aldı.

Girişte kısaca değindiğim gibi, “Avusturya” adı yüzyıllar öncesine dayanan coğrafik bir tanımlamaydı. 

Antik dönemlerden beri bu coğrafyada varolagelen her bir halk topluluğunun, Avusturya’nın uluslaşma sürecinde oynadığı rol de elbette farklı olacaktı.

Harmanlanan halk gruplarından başlıcalarına biraz daha yakından bakalım: 


İlyerler (İliryalılar)

Hint-Avrupa kökenli bir Antik dönem (MÖ 1200 – MS 600) halk topluluğu.

Avrupa’ya göç ettiklerinde Avusturya’nın kurulu bulunduğu coğrafyaya da yerleştiler.
 

Keltler 

Antik dönemin Hint-Avrupa kökenli başka bir halkı.

Orta Avrupa’dan Britanya Adaları, İspanya ve Galya’ya kadar yayıldılar.

Avrupa kültürü, sanatı ve poetikasının kurucusu sayılırlar.

Kelt uygarlığı, MS 1. Yüzyıl’da kısmen yıkıldı ama kalıntıları sürdü.

Günümüzdeki birçok kavram ve isim gibi; Lyon, London, Laon, Leiden, Liegnitz gibi kent isimleri ya da Rhein ve Donau (Tuna) gibi nehir isimleri de Keltçedir.
 

Cermenler (Germanlar)

Avrupa uluslarının çoğu, uzak etnik köken söz konusu edildiğinde, “Cermenlik üzerinden akraba” sayar kendini.

Alman, Avusturyalı, İngiliz, Hollandalı, Flaman, İsviçreli, Danimarkalı, Norveçli, İsveçli, İzlandalı...

Cermenler de bir Hint-Avrupa halkıydı. (Alamanlar ise, birçok Cermen kabilesinin bir araya gelerek kurdukları savaşçı alt bir topluluktu.) Cermenler, önce Kuzeybatı Avrupa’ya gelip oradan Avrupa’nın dört bir yanına dağıldılar.

MÖ 11. Yüzyıl’da bugün Almanya’nın yer aldığı bölgeyi merkez alarak yerleştiler. MÖ 3. Yüzyıl’dan başlayarak MS 9. Yüzyıl’a kadar, Avrupa’da “Cermenya” (Germanya) diye anılır olan bir diyar vardı artık.

Bu diyar Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsıyordu.

Ana gövdeleri Cermenya’da kalsa da, kıtanın her bir yanına dağılan Cermen boyları, ilkel bir teşkilatlanmaya dayalı 40’a yakın devletcik kurdular. İlyer, Kelt gibi birçok halk toplulukların bir kesimi, bu süreçte Cermenleşti.

Artık, Cermenliğin başat hale geldiği bir Avrupa vardı.

İlyerler, Keltler ve Cermenlere, Slavlar ve Macarları da eklemek mümkün.

Bu topraklarda hüküm sürmüş, etkin olmuş antik ve ilkçağ halk topluluklarıydı bunlar.

Sadece biriyle tarif edilecek bir akrabalık üzerinden, “Avusturyalılık”a bir etnik köken tayin etmek imkansız.

“Avusturyalılık”, tarih boyunca bu topraklara gelip yerleşmiş ve başat olanlarını yukarıda zikrettiğimiz farklı halk gruplarının devamı olan toplulukların, kapitalistleşmenin şafağında yeni bir bütünleşme yaşamalarının ürünüdür.

Vurgulanması gereken bir nokta da şu: “Avusturyalılık”, bu topraklara ait bir kimlik. Yani, başka coğrafyalarda “Avusturyalılaşıp” bu topraklara gelip yerleşmek söz konusu değil.

Bu diyara İlyer, Kelt, Cermen, Romalı, Slav, Macar olarak gelinmiş; sonraki kimlikler, buradaki bütünleşmenin ürünü olmuştur.

Avusturya’da günümüzde ortak bir resmî bir dil söz konusu. Avusturyalılar, bu dile “Avusturya Almancası” diyor.

Avusturya Almancasının belli düzeyde, Almanya ve İsviçre Almancası’ndan farklı bir kelime dağarcığı var.

Çok sayıda bölgesel ağız da barındırır. Viyana, Vorarlberg ve Tirol ağızları ünlüdür.

Eğitim dili Almancasını konuşanların bu ağızları anlaması, çoğu zaman pek de kolay değildir./Hüseyin Şimşek

 

Foto:virgül.at

  Kaynak: Virgül.at   Editör: Perspektif   Bu haber 1380 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Warum eine Ägypterin nicht das anziehen kann, was sie will Warum eine Ägypterin nicht das anziehen kann, was sie will Anwälte zeigten Schauspielerin Rania Youssef wegen eines durchsichtigen Kleids a..
Volksschüler bekommen wieder Ziffernnoten Volksschüler bekommen wieder Ziffernnoten Trotz aller Kritik hat das umstrittene Unterrichtspaket am Mittwoch mit den Stim..
Die Details zur Mindestsicherung Die Details zur Mindestsicherung Die Regierung hat sich auf eine Reform der Mindestsicherung verständigt. Sie wur..
Die entzweiten (Doppel-)Staatsbürger Die entzweiten (Doppel-)Staatsbürger Urteile und Gegenbeweise: Eine türkische Wählerevidenzliste sorgt für Unruhe unt..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Küresel Göç Paktına Onay Vermedi Avusturya Küresel Göç Paktına Onay Vermedi Birleşmiş Milletler Göç Paktı, Marakeş'te bir araya gelen 164 ülke tarafından ka..
FPÖ: Yabancılar Cezalarını Kendi Ülkelerinde Çeksinler FPÖ: Yabancılar Cezalarını Kendi Ülkelerinde Çeksinler Aşırı Sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yabancıların yurt dışı edilmesi iç..
Bugünden İtibaren ÖBB Tren Sefer Çizelgesi Değişiyor Bugünden İtibaren ÖBB Tren Sefer Çizelgesi Değişiyor Avusturya Devlet Demir Yolları'nın (ÖBB), tren seferlerinde yaptığı değişiklikle..
Avusturya'da CBD Ürünlerine Sıkı Denetim Avusturya'da CBD Ürünlerine Sıkı Denetim Geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın en köklü kafelerinden Aida'nın esrarlı kek sa..
  Viyana HABERLERİ
Gençlik Dairesi Tarafından Çocukları Alınan Anne Polise Tokat Attı Gençlik Dairesi Tarafından Çocukları Alınan Anne Polise Tokat Attı Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ihbar üzerine bir ailenin 4 çocuğu Gençlik Dai..
Sadece Viyana'da 23 Kişinin Nihai 338 Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi Sadece Viyana'da 23 Kişinin Nihai 338 Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), çifte vatandaşlık konusunu gündemden düşürmek ..
Viyana'daki müzeler Viyana'daki müzeler Viyana’da kültür, teknoloji, doğa ve tarih müzeleri çokça bulunmaktadır. Meraklı..
AKH' da Kadının Karnında İğne Unutuldu! AKH' da Kadının Karnında İğne Unutuldu! Avusturya'nın en büyük hastanesi AKH'da yapılan bir mide ameliyatı sonrasında, i..
  Almanya HABERLERİ
Af Örgütü'nden Üç Ülkeye Suçlama Af Örgütü'nden Üç Ülkeye Suçlama Uluslararası Af Örgütü‘nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Türkiye, Rusya ..
Almanya'da ülke çapında demiryolu grevi Almanya'da ülke çapında demiryolu grevi Almanya genelinde pazartesi sabah 05.00 ile 09.00 arasında demiryolu çalışanları..
CDU Bozkurt İşaretinin Yasaklanmasına Karşı Çıktı CDU Bozkurt İşaretinin Yasaklanmasına Karşı Çıktı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin kongresinde Almanya’da bozkurt ve rab..
IŞİD’li Almanların çocukları geri getiriliyor IŞİD’li Almanların çocukları geri getiriliyor Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya, Irak’ta cezaevinde bulunan Alman IŞİD..
  Türkiye HABERLERİ
Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi: Türkiye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı Avrupa Konseyi, kıtadaki cezaevlerinin 2005'ten 2015'a kadar değişimini inceleye..
Görme engelli öğretmen telefonla görevden alındı: 'Pardon, atamanızla ilgili hata yapmışız' Görme engelli öğretmen telefonla görevden alındı: 'Pardon, atamanızla ilgili hata yapmışız' Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan görme engelli Müge Turanlı, özel bir üni..
‘Filistin'e yardım’ paralarını gece kulüplerinde yediler ‘Filistin'e yardım’ paralarını gece kulüplerinde yediler İstanbul’da ‘Filistin'e yardım’ adı altında para toplayıp vurgun yapan bir grup,..
Gebze'de viyadük çöktü, olayla ilgili yayın yasağı getirildi Gebze'de viyadük çöktü, olayla ilgili yayın yasağı getirildi Gebze'de viyadük çöktü, 4 işçi enkaz altında kaldı. 2 işçinin cansız bedenine ul..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Adile Naşit Adile Naşit Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan Hafize Ana'sı.
Etkileyici olmanın yolları Etkileyici olmanın yolları İlk kez karşılaştığınız insanlar, hakkınızda hemen bir yargıya varıp sizden ne k..
Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyanın en etkileyici hikayesi Dünyayı Şekillendiren 100 Hikâye anketinde Homeros'un Odysseia destanı birinci s..
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
  Fransa HABERLERİ
Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Sarı Yelekliler Uzun Yıllara Dayanan Sorunların Sonucu Mu? Fransa'da Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri yatı..
Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da 1700'den fazla gözaltı Fransa'da akaryakıt zammına tepkiyle başlayan hükümet karşıtı "Sarı Yelekliler" ..
Fransa'da 700'den fazla öğrenciye gözaltı Fransa'da 700'den fazla öğrenciye gözaltı Fransa'da perşembe günü devam eden protesto gösterilerinde polis 700'den fazla l..
Fransa'da polis sarı yelekliler için greve çıkacak Fransa'da polis sarı yelekliler için greve çıkacak Fransa'da polis sendikası, sarı yeleklilerin taleplerini destekleyerek cumartesi..
  Belçika HABERLERİ
Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika’da Hükümet Dağıldı Belçika'da Birleşmiş Milletler Göç Paktı üzerinden başlayan tartışma koalisyon h..
Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Sarı Yelekliler Eylemi Avrupa'ya mı Yayılıyor? Fransa'da haftalardır devam eden Sarı Yelekliler eylemi Belçika'nın ardından Hol..
Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin 'ithal eş' sorunu Belçikalı Türklerin Türkiyeli Türklerle yaptığı evlilik sayısında hızlı bir düşü..
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
  Hollanda HABERLERİ
Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Avrupa İslam Üniversitesi (IUE) Rektörü ..
Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda'da 25 yıl sonra DNA testi ile aydınlatılan cinayetin Türk zanlısının 20 yıl hapsi istendi Hollanda savcılığı, 1992 yılında Zaandam kentinde 19 yaşındaki Milica van Doorn'..
Türklere Uyum Sınavı Türklere Uyum Sınavı Hollanda'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 ..
Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Hükümeti Türk Okullarının Denetimsiz Olacağından Rahatsız Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Gülen Cemaati ile ilişlisi olduğu söylenen Ak..
İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor İngiltere'de evsizlerin sayısı artıyor Evsizlik üzerine çalışan Shelter Derneği, İngiltere'de evsiz sayısının geçen yıl..
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Avusturya Medyası Kaynaklı Tesisatçı Haberi Yalan Çıktı Heute gazetesinden aldığımız haber yalan çıktı. Dolandırıldığı iddia edilen ail..
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
  Avrupa HABERLERİ
Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg toplu taşımanın bedava olduğu ilk ülke oluyor Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke un..
Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Ağır Vasıta Şoförlerinin Araçlarda Uyuması Yasaklandı Avusturya Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, AB ülkelerinde ağır vasıta ş..
Avrupa Birliği Parası Olan Türklere Oturum İzni Veriyor Avrupa Birliği Parası Olan Türklere Oturum İzni Veriyor Maaşı dışında aylık 1200 euro geliri veya 50 bin euro birikimi olan Türk vatanda..
Türkiye vize serbestisi için kararlı Türkiye vize serbestisi için kararlı AB Komisyonu'ndan Avramopoulos, vize serbestisi konusunda Ankara'nın 72 kriterde..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dernekler Cenneti Avusturya (1) Dernekler Cenneti Avusturya (1) Avusturya'da sadece Türkiye kökenlilerin kurduğu yüzlerce dernek (STK) bulunmakt..
Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Ukrayna-Rusya geriliminden savaş çıkar mı? Karadeniz’i bir içdeniz olan Azak Denizi’ne bağlayan Kerç Boğazı’nı geçmek istey..
Gettolaşan Yabancılar, Artan Baskılar Gettolaşan Yabancılar, Artan Baskılar Favoriten-Viyana'da bulunan ilk okulun yüzde yüzü yabancı öğrenci. Wels'de 1300 ..
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddete karşı sanatsal kampanya Finlandiya’da 'Kadın Hattı' adlı kuruluş, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekme..
Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya'da Çalışan Her İki Kadından Biri Tacize Uğruyor Avusturya İşçi Odaları (AK) tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışan kadınlar..
Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Avusturya’da kadınların yüzde 22’i sadece eşlerinden veya sevgililerinden şiddet..
Neden ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü?'' Neden ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü?'' Yarın, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Bugün için 25 Kasım'ın seçilmesinin ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı