bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avusturya’nın erken dönem halkları kimlerdi?

 Tarih: 19-09-2018 18:24:00  -   Güncelleme: 19-09-2018 18:28:49
Cumhuriyete geçişe kadar Avusturya sırasıyla önce Babenberger, ardından Habsburg ve daha sonra Habsburg-Lothringen hanedan ailelerinin hükümran olduğu; önce sınır kontluğu, sonra arşidük, imparatorluk ve ikili imparatorluk dönemleri yaşadı.

Bugünkü Avusturya devletinin nüvesi olarak kabul gören “Mark Österreich” (Avusturya Sınır Kontluğu) 996’da kurulmuştu.

1996’da, “Avusturya’nın Bin Yılı” kutlamaları düzenlenmesi bundandı.

Bavyera Dükalığı’na bağlı ve Bavyera bölgesinden Cermen kökenli Babenberger Ailesi’nin hükmettiği bir kontluktu o ilk nüve.

Bugün Niederösterreich eyaletinin sınırları içinde kalan “Neuhofen an der Ybbs” arazisini kapsıyordu.

Bu toprakları için “Ostarrichi” adının yanı sıra, “Osterland” (Doğu Ülkesi) adı da kullanılırdı.

“Ostar”, “Östar” sözcükleri eski Avusturya Almancasında “doğulu” (östlich), “doğuda” (im Osten) anlamlarına karşılık düşerdi.

“Austria” adı ise, bu “östar” sözcüğünün Latinceye çevrilmesiyle elde edilmiştir. 

 

♦ Avusturya Siyasi Partiler Tarihi (Dosya 1)

 

Kontluk, 1156’da “dükalık” statüsü aldı.

Babenberger hanedanlığı 1246’da sona erdi.

Dükalığın önde gelenleri, mirasçılar arasında bir seçim yapmak üzere 1256’da toplandı ve bugün Çekya’da bir eyalet olan Moravya Kontu Ottokar’ı “mirasçı” olarak belirlediler.

Ottokar, Bohemya Kralı oldu ve Avusturya’yı da bu krallığa bağlı bir eyalet haline getirdi.

Ottokar’ın, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun tahtına da yönelmesi, Avusturya’ya hükmedecek yeni bir ailenin yolunu açacaktı.

Zira, imparatorluğun çatısı altındaki krallar 1273’de, Ottokar’ı değil, “Habsburg Ailesi”nden Rudolf’u imparator olarak belirlediler.

Habsburglar, bugünkü İsviçre sınırları içinde kalan bir bölgede yerleşik ve muktedir Cermen kökenli bir aileydi.

Avusturya’nın yeni dükleri olarak artık Habsburglar sahnedeydi! Avusturya 1363’te “arşidüklük” statüsüne yükseldi.

Habsburg Ailesi, 1800’lerin başına kadar, elindeki geniş torakları prensliklerle yönetti.

1806’da Avusturya İmparatorluğu, 1867 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

Bu arada, erkek çocuğu olmayan VI. Karl, kızı Maria Theresia’yı veliaht ilan etmişti.

Veliaht prenses 1737’de, Cermenlerin Franklar koluna mensup ve bugünkü Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde kalan Lothringen Dükü I.

Franz’la evlendi. Böylece Avusturya iki ailelik bir hanedanlık haline geldi: Habsburg-Lothringen!

Sınır kontluğu, dükalık, arşidüklük, imparatorluk, ikili imparatorluk...

Bu statülerle 922 yıl ayakta kalan ve üç hanedan ailesinin hükmettiği Avusturya devleti sınırları içinde, aynı zamanda sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda halk toplulukluğu yaşadı.

Bunları, “Avusturya’nın erken dönem halkları” olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Aile, sülale, aşiret, ırk...

Ulus, çok daha fazlasını kapsama anlamında, bu etnoğrafik kategorilerin üstünde yer alır ve kapitalizmin gelişme döneminin ürünüdür.

Şablon şeklinde kavranmasması kaydıyla temel olarak toprak bütünlüğü, ekonomik bütünleşme (pazar birliği), ortak dil ve kültür (ruhî şekillenme) birliği üzerinde yükselir.

Peki, Avusturya’nın da yer aldığı Avrupa’da uluslaşma süreci nasıl yaşanmıştı?

Avrupa’nın Batı ve Doğu bölgelerinde, uluslaşma süreci farklı yaşandı.

İrlanda istisna sayılmak üzere, Batı Avrupa’daki uluslaşma sürecinde, feodalizm tasfiye edilip kapitalizm geliştikçe İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İspanyolar birer ulus olmaya doğru evrildiler. Yaşadıkları topraklarda“en gelişkin”, “en atak” olanlar onlardı çünkü.

Çok sayıda başka aile, sülale, aşiret ve ırktan topluluğu kendi şemsiyeleri ve adları altında topladılar.

Örneğin İtalyan ulusu; Romalılar, Cermenler, Etrüskler, Yunanlılar, Araplardan; Fransız ulusu Franklar başta olmak üzere Cermenlerin farklı kollarından, Galyalılar, Romalılar, Britanyalılardan oluştu.

Alman ulusu, sadece Cermenler (Germanlar) ya da Alamanlardan meydana gelmedi.

Uluslaşma sürecine kadar ayrı duran aileler, aşiretler, soylar; kapitalizmin yarattığı yeni koşullarda bir isim altında birleşirken, bu sadece ortak bir isme kavuşmak anlamını taşımamıştı, aynı adla bir devlete sahip olmayı da sağlamıştı. 

Avrupa’nın Doğu yakası ise, “çok uluslu devletler”e sahne olacaktı.

Avusturya, Rusya ve Osmanlı gibi çok geniş topraklarda hüküm süren bir imparatorluktu.

O geniş topraklarda kapitalizmin başat hale gelmesi, birden fazla ulusu ortaya çıkaracaktı.

İmparatorluğun sonlarında ortaya çıkan sosyaldemokrasi hareketinin liderlerinden Rudolf Springer, “çok uluslu bir devlet” öneriyordu bu yüzden.

Otto Bauer, “Avusturya’yı ulusların birlikte yaşadıkları devlet varsayıyoruz”, diyordu.

Bu koşullarda, “Avusturyalılık” tanımlaması altında “ulusal bir bilincin öne çıkacağı süreç”, çok uluslu imparatorluğun 1918’de dağılması ve yerine federal bir cumhuriyetin kurulmasıyla başladı.

“Avusturya’nın erken dönem halkları” konusuna dönelim tekrar.

Bu topraklarda, yüzyıllar sürecek temelde İlyerler, Keltler, Gotlar, Hunlar, Avarlar, Cermenler, Macarlar, Slavlar gibi birçok “antik dönem” halkı etkin oldu ve izlerini bıraktı.

Bu halkların devamı olan topluluklar, kapitalizmin geliştiği koşullarda, esasen 20. Yüzyıl’la birlikte yeni bir harmanlanma sürecine girdi.

Uluslaşma sürecinde ortaya çıkan yeni devlet, birçok Batı Avrupa devletinden farklı olarak adını, galebe çalan bir soydan değil de bulunduğu kadim coğrafyadan aldı.

Girişte kısaca değindiğim gibi, “Avusturya” adı yüzyıllar öncesine dayanan coğrafik bir tanımlamaydı. 

Antik dönemlerden beri bu coğrafyada varolagelen her bir halk topluluğunun, Avusturya’nın uluslaşma sürecinde oynadığı rol de elbette farklı olacaktı.

Harmanlanan halk gruplarından başlıcalarına biraz daha yakından bakalım: 


İlyerler (İliryalılar)

Hint-Avrupa kökenli bir Antik dönem (MÖ 1200 – MS 600) halk topluluğu.

Avrupa’ya göç ettiklerinde Avusturya’nın kurulu bulunduğu coğrafyaya da yerleştiler.
 

Keltler 

Antik dönemin Hint-Avrupa kökenli başka bir halkı.

Orta Avrupa’dan Britanya Adaları, İspanya ve Galya’ya kadar yayıldılar.

Avrupa kültürü, sanatı ve poetikasının kurucusu sayılırlar.

Kelt uygarlığı, MS 1. Yüzyıl’da kısmen yıkıldı ama kalıntıları sürdü.

Günümüzdeki birçok kavram ve isim gibi; Lyon, London, Laon, Leiden, Liegnitz gibi kent isimleri ya da Rhein ve Donau (Tuna) gibi nehir isimleri de Keltçedir.
 

Cermenler (Germanlar)

Avrupa uluslarının çoğu, uzak etnik köken söz konusu edildiğinde, “Cermenlik üzerinden akraba” sayar kendini.

Alman, Avusturyalı, İngiliz, Hollandalı, Flaman, İsviçreli, Danimarkalı, Norveçli, İsveçli, İzlandalı...

Cermenler de bir Hint-Avrupa halkıydı. (Alamanlar ise, birçok Cermen kabilesinin bir araya gelerek kurdukları savaşçı alt bir topluluktu.) Cermenler, önce Kuzeybatı Avrupa’ya gelip oradan Avrupa’nın dört bir yanına dağıldılar.

MÖ 11. Yüzyıl’da bugün Almanya’nın yer aldığı bölgeyi merkez alarak yerleştiler. MÖ 3. Yüzyıl’dan başlayarak MS 9. Yüzyıl’a kadar, Avrupa’da “Cermenya” (Germanya) diye anılır olan bir diyar vardı artık.

Bu diyar Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsıyordu.

Ana gövdeleri Cermenya’da kalsa da, kıtanın her bir yanına dağılan Cermen boyları, ilkel bir teşkilatlanmaya dayalı 40’a yakın devletcik kurdular. İlyer, Kelt gibi birçok halk toplulukların bir kesimi, bu süreçte Cermenleşti.

Artık, Cermenliğin başat hale geldiği bir Avrupa vardı.

İlyerler, Keltler ve Cermenlere, Slavlar ve Macarları da eklemek mümkün.

Bu topraklarda hüküm sürmüş, etkin olmuş antik ve ilkçağ halk topluluklarıydı bunlar.

Sadece biriyle tarif edilecek bir akrabalık üzerinden, “Avusturyalılık”a bir etnik köken tayin etmek imkansız.

“Avusturyalılık”, tarih boyunca bu topraklara gelip yerleşmiş ve başat olanlarını yukarıda zikrettiğimiz farklı halk gruplarının devamı olan toplulukların, kapitalistleşmenin şafağında yeni bir bütünleşme yaşamalarının ürünüdür.

Vurgulanması gereken bir nokta da şu: “Avusturyalılık”, bu topraklara ait bir kimlik. Yani, başka coğrafyalarda “Avusturyalılaşıp” bu topraklara gelip yerleşmek söz konusu değil.

Bu diyara İlyer, Kelt, Cermen, Romalı, Slav, Macar olarak gelinmiş; sonraki kimlikler, buradaki bütünleşmenin ürünü olmuştur.

Avusturya’da günümüzde ortak bir resmî bir dil söz konusu. Avusturyalılar, bu dile “Avusturya Almancası” diyor.

Avusturya Almancasının belli düzeyde, Almanya ve İsviçre Almancası’ndan farklı bir kelime dağarcığı var.

Çok sayıda bölgesel ağız da barındırır. Viyana, Vorarlberg ve Tirol ağızları ünlüdür.

Eğitim dili Almancasını konuşanların bu ağızları anlaması, çoğu zaman pek de kolay değildir./Hüseyin Şimşek

 

Foto:virgül.at

  Kaynak: Virgül.at   Editör: Perspektif   Bu haber 1896 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Es ist alles schon so kafkaesk geworden in der Türkei Fassen Sie ein Buch über Erdoğan zusammen! Wegen Präsidentenbeleidigung muss ein..
Steuerreform: Steuerreform: "Richtige Richtung, aber kein wirkliches Umdenken" Die Senkung der Steuersätze ist erfreulich und bringt bis zu 1580 Euro jährlich...
Aus dem Gefängnis den Justizminister anrufen? Aus dem Gefängnis den Justizminister anrufen? Der Film „Green Book“ thematisiert ein Gefühl, das selten und irgendwie unbezahl..
AK-Wahl 2019 Vorarlberg AK-Wahl 2019 Vorarlberg AK-Wahl 2019: FCG.ÖAAB verliert absolute Mehrheit
  Avusturya HABERLERİ
Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Karnelerde ‘’İslam’’ İbaresi Polemiği Avusturya’da Müslüman öğrencilerin karnelerinde dini bölümde yer alan ‘’İslam’’ ..
Avusturya’da Göçmen Anneler Entegrasyon Merkezi Motorları Avusturya’da Göçmen Anneler Entegrasyon Merkezi Motorları Avusturya Dışişleri Bakanlığı Entegrasyon Bölümü Başkanı Susanne Raab, anneler "..
Avusturya’da Yeni Evlilerin Oranı Binde 5,1 Avusturya’da Yeni Evlilerin Oranı Binde 5,1 AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesindeyken, Avusturya’d..
Viyana’dan IŞİD’e Katılan Kızlar Yakalandı MI? Viyana’dan IŞİD’e Katılan Kızlar Yakalandı MI? Bu güne kadar Avusturya’dan IŞİD örgütüne 320 kişi savaşçı olarak katıldı. Bunla..
  Viyana HABERLERİ
AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor AK Seçim Çalışmaları Devam Ediyor İşçi Odaları (AK) Viyana Eyaleti Seçimlerine katılan GLB (Liste 8), seçim çalış..
Viyana'da Kitap Cafe Açıldı Viyana'da Kitap Cafe Açıldı Örneklerinin Türkiye'de çok görüldüğü , Türkçe ve değişik dillerde kitap temin e..
Viyana Sokaklarında Hastane Kaçağı Viyana Sokaklarında Hastane Kaçağı Başkent Viyana 10. Bölgede, hastane önlüğüyle gezen adam, polisin müdahalesiyle ..
Viyana Mahkemesi Cami Kapatmayı Hukuka Aykırı Buldu Viyana Mahkemesi Cami Kapatmayı Hukuka Aykırı Buldu Avusturya'da mahkeme hükümetin cami kapatma kararının hukuka aykırı olduğuna hük..
  Almanya HABERLERİ
Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Aşırı Sağ İdeoloji Ve Aşırı Sağ Terör Faaliyetleri Tehdidi Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı..
55’inci Münih Güvenlik Konferansı 55’inci Münih Güvenlik Konferansı 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 55’inci Münih Güvenlik Konferansı, a..
Almanya'dan Türkiye'ye Almanya'dan Türkiye'ye "yabancı basın kartı" uyarısı Alman hükümeti, Türkiye'de görev yapan Alman medya mensuplarının basın kartların..
Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da faaliyet gösteren iki yayın k..
  Türkiye HABERLERİ
Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV: Fethullah Gülen Gözaltına Alındı, Sabaha Doğru Türkiye'ye Getiriliyor Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah ..
Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı Ankara merkezli 75 ilde Gülen yapılanması ile ilgili operasyon düzenlendiği, bin..
İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine AFAD, itfaiye, ..
Türkiye’den Fransa’ya Kınama Türkiye’den Fransa’ya Kınama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
Türkiye’den iki film gösterilecek Türkiye’den iki film gösterilecek Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ..
Ayşen Gruda hayatını kaybetti Ayşen Gruda hayatını kaybetti Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti.
  Fransa HABERLERİ
Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Nefret Ve Ayrımcılık Çağrısı Yaptığı Gerekçesiyle Yedi Cami Kapatıldı Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bi..
Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Belediye başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı Fransa'nın kuzeyindeki bir kasabanın belediye başkanı, gürültüyü önlemek için aş..
Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Kadınların Da İmam Olabileceği 'Liberal Cami' Açılıyor Paris'te kadın ve erkekler için ibadete açık 'liberal' cami için hazırlıklar baş..
Fransa, Roma Büyükelçisini geri çağırdı Fransa, Roma Büyükelçisini geri çağırdı Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardım..
  Belçika HABERLERİ
Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi Belçika'da ulusal grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. İptalle..
Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Türkiye göçmenlerinin işlettiği kafede silahlı saldırı Belçika'nın Anvers şehrinde bir Türk kahvesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Sav..
Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Helal et yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı Belçika'da "helal et yasağı" olarak da bilinen, dini esaslara uygun et kesimine ..
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
  Hollanda HABERLERİ
Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Çifte Vatandaşlığa Sahip Türkler Oy Kullanmasın Teklifi Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders,..
Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Amsterdam'da Silahlı Bir Kişi Vuruldu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı bir kişi polis tarafından vurularak ö..
İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) eski milletvekillerinden Joram va..
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
  İngiltere HABERLERİ
İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci Cemal: Maruz kaldığımız şeyler k..
“Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! “Brezilyaca” Diye Bir Lisan Yok! İngiltere'de bir kadın, sokakta yürürken karşılaştığı Brezilyalı 3 kişiye Portek..
Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Öldürülen Türk Gencin Babası: Oğlumu Arkadaşları Yoldan Çıkarttı Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin'in bıçaklanarak öldürülmesi İngil..
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
  İsviçre HABERLERİ
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Aynı Sokakta Kısa Aralıklarla İkinci Bina Yangını Avusturya-Wiener Neustadt'da bir binada çıkan yangında, dördü çocuk, altı kişi z..
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
  Avrupa HABERLERİ
Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı Diktatöre Görkemli Mezar Olmamalı İspanya'da hükümet diktatör Francisco Franco'nun görkemli bir mezarı olmasını is..
Türkiye'den Avrupa'ya İltica Başvuruları Bir Önceki Yıla Göre Yarı Yarıya Arttı Türkiye'den Avrupa'ya İltica Başvuruları Bir Önceki Yıla Göre Yarı Yarıya Arttı Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda a..
Avrupa Konseyi: Türkiye en büyük gazeteci hapishanesi Avrupa Konseyi: Türkiye en büyük gazeteci hapishanesi Avrupa Konseyi raporunda, Avrupa genelinde cezaevindeki 130 gazeteciden 110'unun..
Kayıp kraliyet mücevherleri çöplükte bulundu Kayıp kraliyet mücevherleri çöplükte bulundu İsveç kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherler..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
(Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı (Analiz) Avusturya’nın Kafası Karıştı Avusturya devleti, resmi statüye kavuşturduğu Alevi toplumunun, karnelerde ‘’Ale..
Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Saldırganın ''Türk'' Olduğu Manşetten Neden Verilir? Avusturya'da yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrasında, bazı gazeteler resmi bir aç..
Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Bu Günlere Nasıl Geldik (2) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Yorum: Bağımsız Milletvekilleri Bağımsız Mı? Avusturya Federal Parlamentosu'nda iki tane bağımsız milletvekili bulunmakta. Bu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu Yaptığı Gösteride Sorduğu 2 Soru İle 17 Bin Çiftin Ayrılmasına Neden Oldu İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyor..
İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart eylemlerini başlattı İsveç’te kadınlar 8 Mart çalışmalarını ücret eşitsizliğini protesto ederek başla..
Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi 4 yıl önce bugün katledilen Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında anılıyor...
Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-1 Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-1 Mendeleev’in elementleri atom ağırlıkları ve özelliklerine göre dizerek Periyodi..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı