HABER AKIŞI

Dernekler Cenneti Avusturya (3)

 Tarih: 24-12-2018 09:51:00  -   Güncelleme: 24-12-2018 09:55:22
Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş olduğu dernekler arasında ki en önemli gözetilen fark, Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerin birleştirici ve sivil toplumu harekete geçirici bir rol oynaması, Türkiye göçmenlerinin oluşturdukları derneklerin ise, ayrıştırıcı ve toplumu içinde bulunduğu ülkeye yabancılaştırdığı gözlemlenmiştir.

Daha önce yayınladığımız ‘’ Dernekler Cenneti Avusturya’’ yazı dizimizin bir ve ikinci bölümünde, sivil toplumun doğuşu ve sivil toplum bilincinin oluşmasını ele almıştık.

Ayrıca, Avusturya’da yaşayan Türkiye toplumunun 1964’den bu güne oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarını incelemiş, Türkiye toplumunun dernekleşmeden, ne anladığını ve nasıl uyguladığına değinmiştik.

► Dernekler Cenneti Avusturya (1)

► Dernekler Cenneti Avusturya (2)

► Dernekler Cenneti Avusturya'da Dernek Nasıl Kurulur?

Türkiye göçmenlerinin, Avusturya’da kurdukları istisnasız tüm derneklerin, Türkiye bağlantılı olduğunu görmek mümkün.

Bu bağ, ideolojik, kültürel, siyasal, sosyal ve dinsel olarak kendisini göstermekte.

Yardım dernekleri ve yerel dernekler (hemşeri) de dahil olmak üzere, istisnasız tüm dernekler bir şekilde bir bağ içerisindeler.

Avusturya dernekler cenneti başlığı öylesine seçilmiş bir başlık değildir. Avusturya sivil toplum örgütleri sayısı bakımından, Avrupa en ön sıralarda yer almaktadır.

2018 yılı verilerine göre, Avusturya’da sadece sanayi burjuvazinin (sermayedar) kurdukları vakıfların toplam bütçesi 75 Milyar Euro olarak belirtilmiştir.

Kadın, eşcinsel, feminist, mülteci, göçmen, öğrenci, öğretmen, işçi, sanat ve yardım dernekleri gibi, hayatın her alanında, yerli halkın oluşturduğu dernekler aktif olarak faaliyet yürütmekteler.

Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş olduğu dernekler arasında ki en önemli gözetilen fark, Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerin birleştirici ve sivil toplumu harekete geçirici bir rol oynaması, Türkiye göçmenlerinin oluşturdukları derneklerin ise, ayrıştırıcı ve toplumu içinde bulunduğu ülkeye yabancılaştırdığı gözlemlenmiştir.

 

Yabancıların Yabancılaştırılması (Mahalli Dernekler)

İçinde bulunduğu toplumla diyalog yollarının genişletilmesi için caba sarf etmesi gereken dernekler, bilerek veya bilmeyerek, göçmenleri yerli halktan daha da ayrıştırdığı görülmekte.

Özellikle yerel dernekler, insanların köy ve kasabasına olan özlemlerini ve kendisi gibi düşünen ve aynı topraktan gelen veya aynı topraktan gelenlerin, Avusturya’da doğmuş çocuklarını bir araya getirdiği kaçınılmaz.

Bu durum, dayanışma ve kültürlerin korunması bakımından önemli bir adım olarak görülse de, belirli bir bölgeden gelen toplulukları, kendi içerisinde dar bir alana sıkıştırma görevi de görmekte.

Yerel dernekler, anayurtla olan manevi ilişkiler ağı oluşturması, geçmişle olan manevi ilişkilerin, günümüz yaşamına, sosyal ve kültürel adaptasyon sorunları yaratabilmektedir.

Yerel derneklerin örgütleniş ve iç işleyiş şekli, gelinen kasaba veya köylerin feodal sosyal ilişkileri üzerinden şekillenmesi, öte yandan dışarıda, kapitalizmin kanunlarının ve ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir dünyanın olması, yerel derneklerin ileriye dönük, üyelerine sadece birleşme noktası olmaktan başka hiçbir şey vermediği görülmüştür.

Aynı zaman da, kendi hemşerileri arasında birleştirici bir rol oynayan yerel dernekler, hem Türkiye toplumu içerisinde, hem de Avusturyalılar la bir ayrışmaya yol açmıştır.

Genelde bir gettolaşma yaratan Türkiye göçmenlerinin kurdukları dernekler, özelde bu gettolaşmanın en yoğun yaşandığı alan olma özelliğini yerel dernekler üstlenmiştir.

 

Yardım mı, Reklam mı? (Yardım Dernekleri)

Yardım dernekleri veya kurumlarının çıkış sloganları dini veya etnik kimlikler üzerinden şekillenmiştir. Tarih boyunca kurulan tüm yardım kuruluşları yüzyıllardır süre gelen ve her dönem belirli kesimleri bir araya getirmede araç olarak kullanılan ‘’din ve millet’’ vurgusu günümüzde de hala kullanılmaktadır. Bunun en bariz örneği, ‘’Kızıl Haç, Yeşilay ve Kızılay’’ gibi devlet güdümlü yada çok büyük kurumlarda görülmektedir.

 

Avusturya’da Türkiye göçmenlerinin kendi çaplarında oluşturdukları yardım derneklerinin, kendiliğinden gelişen bir süreç yaşaması, şartların bu oluşumları ‘yardım derneği’ olmaya ittiği görülmektedir.

Sosyal paylaşım sitelerinde ‘kadın grupları’ oluşturma furyası, çok sıradan kadınların kadın grupları kurmasıyla, toplumsal yaşamda önemli bir yer edinme çabası savaşını beraberinde getirdi.

Artık, Facebook’da bir kadın grubu kuran, kendi çevresinde önemli bir vasıf kazanmış, bir tuşa dokunuşla binlerce grup takipçisi kadınlara ulaşabilir olmuş ve hatta kendince, hükmeder olmuştur.

Toplumsal yaşamın içerisinde bastırılmış kadınların, her türlü sorunlarının tartışıldığı ve dile getirildiği bu gruplar, zamanla daha bilinçli hareket etmeyi öğrendi.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden, yardıma muhtaç kadınlara kendi çaplarında yardım eden bu grupların arasından sıyrılıp, yardım dernekleri statüsüne geçenler oldu.

Aslında doğal sürecin dayattığı mecburiyetten dolayı, bu statüyü kazanan dernekler, yardım kuruluşları olma yoluna girdiler.

Yardım dernekleri olduklarını artık her platformda dile getiren, eski Facebook, yeni yardım grupları, aynı zamanda birbirleriyle de ezeli bir rekabet içerisindeler.

Bir den bire mantar gibi çoğalan dernekler zincirine giren bu gruplar, topladıkları yardımları, uluslararası ilişkiler kurarak, değişik ülkelere yardım ettiklerini ileri sürüyorlar.

Yardım adı altında toplanan, para ve eşyaların, yardıma muhtaç insanlara veya kurumlara ulaştırılmasını, video ve fotoğraflar la, yine doğdukları Facebook sayfalarından kamuoyuna gösteriyorlar.

Bu dernekler genelde, Avusturya’da işletmecilik yapan Türkiye göçmeni, ‘’iş adamları’’ dedikleri esnaflardan yardım almaktalar. Sıradan üyelerinin ve sıradan vatandaşlarında katıldığı yardım kampanyalarında, esas olan esnaflardır.

Yardım dernekleri, yardım aldıkları esnafın sadece ismini söylemekle yetinmeyip, işletme logosunu haftalarca sosyal sayfalarında yayınlayıp, o işletmenin reklamını yapmaktalar.

Dolayısıyla, yardım adına çıkılan yolda, yardım alınan esnaf ile reklam ilişkisi kurulmuş olmakta ve yardımlaşma karşılıklı reklamlaşmaya dönüşmektedir. Esnaf reklam bütçesine ayırdığı ödeneği, yardım derneğine vererek, hem reklam yaptırmış olmakta, hem de toplumda yardım sever bir konum kazanmaktadır.

Yardım kuruluşları tarihler boyu hep tartışılmış ve tartışılmaya devam edilecektir. Aynı yardım derneklerine, yardım eden ama isimlerinin duyulmasını istemeyen kişi ve kurumların olduğunu da bilmekteyiz.

Bizim vurgu yapmak istediğimiz, yardım derneklerine, reklam bütçelerinin çok küçük bir bölümünü vererek, o yardım derneklerinin iyi niyetini, ticari çıkarlarına alet edilmesidir.

Kendi çabalarıyla ilerlettikleri dernekleri aracılığıyla, çok sayıda yardıma muhtaç inanlara yardım eden bu kadınlar, hiçbir alt yapıları olmadan, yaşayarak öğrenmenin mümkün olduğunu da göstermiş oldular.

Avusturya’da yine Türkiye göçmenlerinin ve diğer Müslüman milletlerin içerisinde yer aldığı, dini temelli, uluslararası çalışan ve kurumsallaşan yardım kuruluşları da mevcuttur.

► Danışmanlara En Çok Neyi Danışıyoruz?

 

Önce Üye Olun Sonra Danışın (Danışma Dernekleri ‘Büroları’)

Türkiye göçmenlerinin en büyük sorunu Almanca dilinin pratik yaşamda kullanılmasıdır.

Maalesef, Almanca bilmeyen binlerce göçmen bulunmakta. Almanca bilmeyen binlerce göçmenin ve donanımlı bir neslinde yetiştirilmesinde yetersiz kalan Türkiye toplumu, bürokratik işlerini yapabilmek için, birilerine danışma ihtiyacı duymakta.

Aslında genel anlamda Türkiye göçmenlerinin oluşturduğu her dernek, kendi çapında bir danışmanlık merkezi görevi görmekte. Ama bu dernek yöneticilerinin yeterlilik seviyesiyle bağlantılı olarak, danışanların sorunlarına pek çözüm üretememiştir.

Almanca ve yaşadığı ülkeye olan yabancılığın verdiği eksiklikten doğan ihtiyacı karşılamak için danışma büroları açılmıştır.

Danışma büroları, dernek adı altında işlev yapmakta ve dernek üye sistemine tabi kılınmaktadır. Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, dernekler; ekonomik çıkar gözetmeden, gönüllü insanların bir araya gelerek, kabiliyet ve bilgilerini ortak gördükleri değerler uğruna toplumun hizmetine sunmalarıdır.

Danışma Büroları Avusturya’da iki ayrı gruba ayrılır. Bunlar şirket kurarak danışmanlık yapanlar; daha çok ticari kaygı güderek yapılan bir yöntemdir.

İkincisi ise, dernek kurarak ‘’toluma hizmet’’ amaçlı gönüllü temeline dayanan, üye aidatları üzerinden ve devlet yardımları ile ilerleyen bir yöntem mümkündür.

Türkiye göçmenlerinin danışanı oldukları ‘danışma dernekleri’ (büroları) yukarıda belirttiğimiz iki ayrı yöntemin, her ikisini de kullandıklarını bazı danışma bürolarının ‘’müşterileriyle’’ üyeleriyle konuşarak tespit ettik.

Yardım ve Danışmanlık adı altında kurulan derneklerin, yapacakları projeler üzerinden Avusturya devletinden belirli bir miktar yardım alma olasılığı da mümkündür.

Dayanışma ve Yardımlaşma Dernekleri adı altında, kişisel ticari kaygılar güden ve toplum tarafından bu derneklerin adının bile duyulmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

 

Öte yandan Avusturya’nın bazı şehirlerinde, spor, kültür ve buna benzer isimler altında açılan derneklerin, normal  kurulmuş kahvehaneler gibi çalıştırıldığını, sadece dernekler yasası gereği yasak olan sert alkollü içki ve şişe meşrubat satmayarak, ticaret yaptıkları bilinmekte.  

Sivil Toplum Örgütleri anlayışına ters gelen ve dernekçiliği toplum gözünde karalayan bu davranışlar, vergi vermeden daha fazla kazanç sağlamak amacıyla yapılmış uygulamalardır.

 

Ne İçin Kurulduğunu Tespit Edemediğimiz Dernekler

İki kişinin bir araya gelerek bir dernek açması çok zor değil. Avusturya genelinde yaptığımız bir araştırma ve yılların verdiği dernekçilik tecrübemize dayanarak, kayıtlara düşen bazı dernek isimlerini araştırdığımızda, neden kurulduğunu, hangi amaca hizmet edeceğini öğrenemedik. İlgili kişilere ulaşamaya çalışsak ta bir yanıt alamadık.

Bu tür dernekler her yerde karşımıza çıkabiliyor. Toplumun menfaatleri için caba harcaması gereken bu dernekler, toplumu kandırmak, onların üzerinden para kazanmak isteyen, kesimlerle de her an bir kahvaltı programında karşımıza çıkabiliyorlar.

 

Sonuç:

Yukarıda ele aldığımız, ‘dernekler cennetinden’ küçük bir ada olarak kabul edilmelidir.

Sivil toplum bilincimizin zayıf olması, sivil toplum kuruluşlarımızın genel yapısına yansımaktadır.

Toplumsal gelişmelere duyarsız kalan dernekler, toplumun, sivil toplum iradesinin zayıflamasına neden olduğu gibi, derneklere olan güveni ve inancı da sarsmaktadır.

Sivil Tolum Kuruluşlarının, yerli kurumlarla daha derin ilişkiler ağı kurması, Avusturya dernekleşme geleneğinden sivil toplum bilinci nokrasında fikir alışverişi yapılmalıdır… (virgül.at)

foto:virgül.at

  Kaynak: Haber Merkezi   Bu haber 1913 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Analiz / Yorum HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği (AK) Seçimleri Avusturya İşçi Odaları Birliği, bütün eyaletlerde seçimlere gidiyor. Yaklaşık 3 ..
Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Boğazını Keserek Kadını Öldürdü! Avusturya'da yine kadın cinayeti işlendi. Bir alışveriş otoparkında, kesici bir ..
Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Erkeklerde 5, Kadınlarda 2 Yıl Fark Var Avusturya'da emeklilik yaşı, Türkiye kıyasla daha yüksek. Avrupa ülkelerine kıya..
Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Buzlu Araç Camları Size 5000 Euro'ya Varan Para Cezası Ödetebilir Avusturya'da araç camlarında oluşan buzların temizlenmesinde yapılacak küçük hat..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Viyana’da Ücretsiz Borçlu Danışmanlığı Kişi beğenilme duygusunu tatmin için, pahalı tüketime yönlendirilmekte. Kredi yo..
FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası FPÖ Liderinin Yanında Nazi Selamı İddiası Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu FPÖ'nün Yeni Yıl Buluşmasında Hedef SPÖ ve Göçmenler Oldu Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), yeni yıl buluşması adı altında, salo..
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
  Almanya HABERLERİ
Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Sığınmacıların Daha Kolay Reddedilmesi İçin Güvenli Ülke Sayılacaklar Almanya Federal Meclisi, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak ..
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman iç istihbaratı, aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisini inceleme..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransa'da, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ve 6 papazın, taciz..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? 'Yeni IRA' Silahlı Eylemlere Mi Başladı? Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen ..
Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası Türkiye kökenli 9 çete üyesine ağır hapis cezası İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz mayıs ayında en az üç kişiyi darp e..
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti En Az 56 Sığınmacı Hayatını Kaybetti Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonu..
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Evliliklerde cinsel ilişkinin giderek azalması normal mi? Ne yapmalı? Eski heyecan ve istek azalmıştır. İş yaşamına, evlilik hayatına ve varsa çocukla..
Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Bugüne ve geleceğe ışık tutan bir kitap: NASIL YAPMALI? Çernişevski; insanların ortak bir çalışma düzeninde yaşadığı, yaşlı ve çocukları..
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı