HABER AKIŞI

Viyana Tarihi (Wien)

 Tarih: 18-02-2018 17:34:08
Avusturya'nın Baş şehri olan viyana şatoları dev gösteri salonları ve parklarıyla meşhurdur. Peki bu şehir ne zaman kurulmuştur?

Viyana (Almanca: Wien), Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü.

Yaklaşık 1.705.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana'da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir.

Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir. Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmi merkez temsilciliğinden birine sahiptir.

Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'dür (IAEA).

 

Keltler, Romalılar ve göçmen halklar

 

 

Kalmak üzere ilk gelenler, MÖ 400 yıllarında yerleşmeye başlayan ve önemli mirasları günümüze dek kaybolmamış, yüksek bir kültüre sahip bir kavim olan Keltlerdi.

Keltler günümüz Avusturya'sının belirli bölgelerinde yerleşim merkezleri kurmuş ve zengin bir kültürün oluşmasını sağlamışlardır.

500 yıl kadar sonra Romalılar gelmiş ve bir kaç askeri kamp kurmuşlardır. Bunlardan biri günümüz Viyana'sının sınırları içinde yer almaktadır: Vindobona.

Bu aşamada Kelt kültürü ile Romalı askerlerin, tüccarların ve sanatkarların kültürleri birbirleri ile karışmaya başlamıştır.

Romalıların çekilmesinden sonra tarihe "Kavimler Göçü" olarak geçen çağ başlamıştır.

Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca çok sayıda kavim Avrupa boyunca göç etmiş ve bu arada Viyana bölgesinden de geçmişlerdir: Markomanlar, Gotlar, Langobardlar, Slavlar ve daha bir çoğu. 881 yılında bu yerleşim merkezi ilk kez "Venia" olarak isimlendirilmiştir.

 

Viyana'nın ilk zamanları - yerleşim yerinden kente dönüşüm

 

foto:virgül.at

 

Viyana açısından bir sonraki dönüm noktası tüm Avusturya'nın tarihinden kaynaklanır: 976 yılında Niederösterreich eyaletinin batı bölümü doğudan gelen kavimlere karşı bir sınır bölgesi haline gelir. 996 yılı ise Avusturya'nın doğum tarihi gibidir; "Ostarrichi" isminin kullanımı ilk kez o zaman belgelenmiştir.

Günümüz Viyana'sını içeren bölgenin o zamanki hakimleri Babenberger dükleriydi. 1150 yılında Viyana'yı rezidansları olarak seçen de onlar olmuştur.

Böylece Viyana tüm haklara sahip bir kent haline gelmiştir.

12. yüzyılın sonundan itibaren kentin ilk kez büyük ölçüde genişlemesi gerçekleşmiş olup, kentin sınırları yaklaşık olarak günümüzün Ringstraße caddesine kadar ulaşmıştır.

 

Yeni hükümranlar: Habsburglar - Yeni rakip: Osmanlı İmparatorluğu

 

foto:virgül.at

 

1273 yılında Habsburg soyağacının en başındaki Rudolf I. von Habsburg Roma-Cermen kralı olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Avusturya'nın akibeti ile bu derece bağıntlılı hanedan 600 yıldan uzun bir süre boyunca ülkeyi yönetmiş ve bu şekilde Viyana kentinin gelişimini de belirlemiştir.

Viyana Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hükümranlık kenti olur. 1500 yılına kadar kentin görünümü büyük ölçüde yenileşir, ekonomi ve ticaret alanında bir altın çağ yaşanır.

Kültür alanında ise 1365 yılında kurulan Viyana Üniversitesi sayesinde bilimde gelecek yüz yıllardaki ilerlemenin temeli atılmış olur.

Ortaçağın diğer birçok şehri gibi Viyana da veba, çekirge afetleri ve büyük yangınlar, benzer çok sayıda problemle mücadele etmek zorundaydı.

1326 yılında çıkan büyük bir yangın şehrin hemen hemen üçte ikisini harap etmişti.

Korkunç hijyenik koşulları düzeltmek amacıyla 1389 yılında ilk olarak bir kanalizasyon inşa edilmiştir. Kolera, dizanteri ya da veba gibi salgın hastalıklarla mücadele için önemli bir önlem alınmıştır.

Viyana ayrıca başkent ve hükümranlık şehri olarak, büyümekte olan rakip Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı bir hedef haline de gelmiştir.

Bunun sonucunda rakipler arasında iki yüzyıl boyunca çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan birçok çatışma olmuştur.

Macaristan'ın fethinden sonra Osmanlı ordusu 1529 yılında ilk kez Viyana kapılarına ulaşmıştır.

Viyana'nın savunma olanakları kısıtlı olmasına rağmen başarılı bir şekilde kendini koruyabilmiş ve sınır kenti olarak kendisinden beklenenleri yerine getirmişti. 1529 yılının deneyimlerinden hareket ederek kentin surları takviye edilmiş ve Viyana'nın etrafını saran kuvvetli bir savunma duvarı inşa edilmiştir.

Bu tedbirin ne kadar önemli olduğu, 1683 yılındaki, üç ay süren ikinci Viyana kuşatması esnasında görülmüştür. O tarihte 200 bin kişilik bir ordu, Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın önderliğinde Viyana kapılarına dayanmıştır. Kent, bu kez de başarılı şekilde kendini savunmayı başarmıştır.

1718 yılında yapılan Pasarofça Antlaşması sayesinde Osmanlı İmparatorluğu ile nihai bir barış sağlanmıştır. Barış antlaşmasını takiben uzun süreli çok verimli ekonomik ilişkiler kurulmuş ve Avrupa'nın Doğu ile ticaretinin büyük bir kısmı Viyana üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İlk Türk büyükelçisinin Viyana'ya gelmesi de bu zamana rastlar. Kenti gerçek bir Türk hayranlığı sarmıştır. Alaturka modasından (Viyanalı bayanlar başlarına türban takmadan evden çıkmazlarmış), Mozart'ın Doğu ezgilerinden esinlendiği operalarına kadar.

Kısa zaman içinde kurulan Orient Akademisi‘nde (bugünkü Diplomat Akademisi) Türk dili ve kültürü, geleceğin diplomatları için zorunlu ders olmuştur.

 

Barok stilinde görkemli bir imparatorluk kentinin oluşması

 

foto:virgül.at

 

Viyana şehrinin 18. yüzyıldaki görünümü Barok stilindeydi.

1700 yılı civarında şehrin nüfusu ise 80 bin civarındaydı.

O zamanlar ilk imar durumu düzenlemeleri de yürürlüğe girmiş ve bu sayede yeni binaların kentin genel görünümüne uygun olmaları sağlanmıştır.

Barok stilindeki kentin mimari açıdan doruk noktalarını oluşturan yapılar özellikle İmparator VI. Karl ve Avusturya tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olan kızı Arşidüşes Maria Theresia'nın (Macaristan ve Bohemya Kraliçesi) hükümranlıkları sırasında inşa edilmiştir.

Bu kraliçe bir çok reform da gerçekleştirmiş olmakla beraber, kendisini tanrının izniyle başa gelmiş mutlak bir hükümran olarak görmekten hiç bir zaman vazgeçmemiştir.

Ancak oğlu II. Josef bu düşünceden vazgeçmiş ve halkın bilgilendirilmesi şeklindeki yeni trendi uygulamaya koymaya çalışmıştır.

Barok çağının tüm hükümranları ülkeyi, Habsburg İmparatorluğu'nun en büyük şehri olan Viyana'dan yönetmişlerdir.

Viyana o zamanın standartlarına göre çok hızlı gelişmektedir; 18. yüzyılın ortasında dış surların (bugünkü Gürtel) içinde kalan banliyöler de dahil olmak üzere şehirde yaklaşık 200 bin kişi yaşamaktaydı.

Viyana o zamanın Avrupa şehirleri arasında dördüncü sırada yer almaktaydı. Kent ayrıca Avrupa'nın kültür merkezi durumundaydı.

1762 yılında altı yaşında olan Wolfgang Amadeus Mozart, Maria Theresia'nın huzurunda konser vermiştir.

 

 

Birinci "Avusturya İmparatoru" ve Viyana Kongresi

 

18. yüzyılın son on yılına, Fransa'da 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan olaylar damgasını vurmuştur.

Fransız İhtilali’nin Viyana üzerinde doğrudan her hangi bir etkisi olmamıştır. Reformcu İmparator II. Josef'ten sonra tekrar mutlakiyet sistemine geri dönülmüştür.

Fakat Fransa’da ihtilalin karmaşasından yükselen bir kişi, kendisini imparator ilan etmiş ve Avrupa'nın büyük bölümünün akibetini belirlemeye başlamıştır: Napolyon.

Napolyon seferleri sırasında iki kez Viyana'yı da işgal etmiş -1805 ve 1809 yıllarında- ve her iki defasında da Schönbrunn sarayında kalmıştır.

1804 yılında İmparator II. Franz, Napolyon'un kendisini imparator olarak görmesini protesto etmek üzere Avusturya İmparatorluğu'nu ilan etmiş ve 1806 yılında Alman Milletinin Kutsal Roma İmparatorluğu tacını başından çıkarmıştır.

Bu şekilde Avusturya'nın Alman İmparatorluğu ile yüzyıllar boyunca devam eden bağlantısı sona ermiştir.

Napolyon'un nihai yenilgisinden sonra "yeni" imparatorluk kenti Viyana çok önemli ve ayrıca muhteşem bir etkinliğe sahne olmuştur: 1814/15 yıllarındaki Viyana Kongresi. Bu toplantıda Napolyon'u yenen güçler Avrupa'yı yeniden düzenlemek için bir araya gelmiş olup, toplantıya Avusturya Başbakanı Metternich başkanlık etmiştir. Metternich takip eden yıllarda Avusturya'daki reaksiyoner siyasetin sembolü haline gelecektir.

 

foto:virgül.at

Biedermeier dönemi ve "Mart Öncesi" - devrim yılı 1848

 

İmparatorluk kenti Viyana'nın Biedermeier dönemi, günümüzde bile hala "eski güzel zamanlar" olarak anılır.

Ancak gerçekte bu dönem hiç de güzel bir zaman değildi. Yükselen burjuvazi, politik hakları kısıtlı olmasına rağmen kültürel yaşamda büyük ölçüde söz sahibiydi.

Geniş kapsamlı bir sansür sonucunda halkın fikir özgürlüğü çok sınırlıydı.

O devrin hayatın tadını çıkarma arzusu ve evine bağlı olma gibi özelliklerine ve diğer bir çok klişeye rağmen devrimin gelmekte olduğunu gösteren ilk işaretler belirgin şekilde ortadaydı. Bu nedenle, dönemin ikinci adı da Mart 1848 tarihinde olacak devrime atfen "Vormärz / Mart öncesi" şeklindedir.

Viyana şehri o dönemde muazzam şekilde büyüme gösterdi. 1800 yıllarında 250 bin olan nüfus birkaç onyıl içinde ikiye katlanarak yarım milyona ulaştı.

Bu hızlı artışın bedeli ise yüksek oldu. Sanayinin gelişmesi sonucunda kentin alt tabakaları büyük ölçüde sefalete düştü. Sonuçta bu durum 1848 devriminin önemli nedenlerinden biriydi.

Gerçi reform girişimlerinin açık şiddet uygulayarak bastırılması mümkün olmuş, buna rağmen bir ölçüde taviz verilmesi de gerekmiştir.

Devrimin bir sonucu olarak Viyana'ya belediye hizmetleri alanında kendi kendini yönetme hakkı, yani özerklik verilmiş olup, bu büyük şehir olma yönünde atılmış önemli bir adımdır.

 

Genç bir imparator ve uzlaşmaya giden yol

 

1848 yılının Aralık ayında Avusturya'nın yeni bir imparatoru vardır: 18 yaşındaki Franz Josef tahta çıkar ve hükümet programında yine mutlakiyet yapısına geri dönülür.

Viyana 19. yüzyılın ortasından itibaren çok hızlı bir şekilde kalkınmaya başlar.

İmparator Franz Josef'in emriyle 1857 yılında bastiyonlar kapatılır, RingstraßeCaddesi’nin yapımına başlanır ve şehir merkezi banliyölere bağlanır. 

Ringstraße Caddesi 1865 yılında kullanıma açılır, fakat o tarihte günümüzde dünyaca meşhur yapıların çoğunun temeli bile atılmamış durumdadır.

Bu yapılar 1872 ile yaklaşık 1888 tarihleri arasında inşa edilir. Ulaşım gereksinmelerine de önem verilir; Avrupa'nın ilk atlı tramvayı Schottentor ile Hernals arasında sefer yapmaya başlar.

1890’lı yıllarda ise buharlı tramvaylar kullanıma girer.

1867 yılında Macaristan ile uzlaşmaya varılır. Avusturya İmparatorluğu artık iki parçadan oluşmaktadır.

Bu tarih Çifte Monarşinin doğması ve Viyana'nın imparatorluk başkenti ve hükümet merkezi haline gelmesinin doğum yılı olarak kabul edilebilir. 1. Viyana su kemeri ve geniş çapta Tuna düzenlemeleri gibi büyük projeler bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

Şehrin nüfusu, banliyölerin şehre dahil edilmesi ve monarşiyi oluşturan ülkelerden Viyana'ya göç sonucunda çok hızlı bir şekilde artmıştır.

 

Viyana ve yüzyıl dönümü - metropol olma yolunda

 

foto:virgül.at

Kentin genişletilmesi çerçevesinde 1890 yılında banliyöler ile şehir merkezi arasındaki surlar (bugünkü Gürtel) yıkılmış ve böylece banliyölerin çoğu kaza olarak şehir hudutları içine alınmıştır. Viyana'nın nüfusu artık 1.3 milyona yükselmiştir.

Kentin tarihindeki en yüksek nüfus 2 milyon kişi olup, bu sayıya 1910 yılında ulaşılmıştır. O zaman Viyana'da yaşayanların yüzde 42'sinin anadili Almanca'dan farklı olup, sayıları 100 bini aşan en büyük grup Çekçe konuşmaktaydı. İslamın resmi din olarak tanınması da o dönemde (1912) gerçekleşmişti.

Viyana'daki kültürel ve ekonomik yaşam yüzyıl dönümünde muazzam bir kalkınma göstermiş olmakla beraber, halkın büyük bir kısmı fakirlik içindeydi. Kalkınma ile beraber çok büyük sosyal problemler de ortaya çıkmış, kalkınma ve ilerlemenin yüksek bedelini ödeyenler işçiler olmuştu.

Göçmenlerin çoğu o dönemde şehir su şebekesine bağlantısı olmayan, küçük ve basit konutlarda oturmaktaydı.

Bir odada sekiz-on kişinin kalması seyrek rastlanan bir durum olmayıp, çoğu zaman geçinebilmek için mutfağa yerleştirilen bir yatak da gecelik olarak daha fakir işçilere kiralanmaktaydı. İşçilerin siyaset sahnesine çıkmaları 1889 yılında Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin kurulmasıyla olmuştur.

19. yüzyılın sonuna kadar olan dönemde önemli belediye hizmetleri gerçekleşmiş olup, bunların arasında ilk elektrikli cadde aydınlatması, Stadtbahn (bugün U6) tren hattının açılması ve Wienerwald Ormanı’nın korunması için alınan geniş önlemler de yer almaktadır.

1883 yılında RingstraßeCaddesi’nde yer alan yeni belediye sarayı kullanıma açılmıştır. 1907 yılında uzun görüşmelerden sonra erkekler için genel seçme hakkı yürürlüğe konmuştur. Kadınlara ise seçme hakkı ancak 1919 yılında verilmiştir.

 

Birinci Dünya Savaşı ve genç cumhuriyet

Saraybosna'da sıkılan kurşunların sonuçları ağır olmuş ve bu suikast 1914 yılnda Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır.

Başlangıçta görülen savaş tutkusu ve heyecanı kısa bir süre içinde endişe ve tedirginliğe dönüşmüştür. Viyana için gerçi hiç bir zaman doğrudan bir askeri tehdit oluşmamıştır, fakat şehirde büyük bir kıtlık yaşanmaktadır.

Savaşın siyasi ve askeri açıdan büyük mağlupları Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan olup, her iki devlet de Avrupa'daki yeni düzenlemeleri kabullenmek zorunda kalmıştır.

Savaşın bitmesi ve monarşinin çökmesinden sonra imparatorluk kenti olan Viyana küçük bir devletin başkenti haline gelmiştir. 12 Kasım 1918 tarihinde Viyana'da cumhuriyet ilan edilmiş ve kent 1922 yılında Avusturya'nın bir eyaleti haline gelmiştir.

1919 yılındaki belediye seçimlerinde Sosyal Demokratlar çoğunluğu sağlamış ve Jakob Reumannbelediye başkanı seçilmiştir, ve böylece bugün kentin dünya çapında "Kızıl Viyana" olarak tanınmasına yol açan dönem başlamıştır.

Sosyal konut yapımı (1919 ile 1934 yılının başı arasında -özellikle 1923 yılından itibaren yürürlüğe giren amaca yönelik konut inşaatı vergisi sayesinde- toplam 63 bin konut inşa edilmiştir) ve daha önce emsali görülmemiş bir sosyal politika (ağırlık noktalarını bakım evlerinin yapılması, anneler için danışma merkezleri, anaokulları, çocuk yuvaları ve çocuk hastaneleri, ayrıca öğrencilere yemek, ücretsiz okullar ve liberal bir eğitim politikası oluşturur) uluslararası alanda örnek alınacak düzeydedir.

 

Demokrasinin sonu, Almanya'ya bağlanma ve savaş

 

foto:virgül.at

1930’lu yıllarda Avusturya'daki ekonomik ve politik kriz giderek daha hızlı bir şekilde kötüleşmeye başlamıştır.

Bu çerçevede en önemli olaylar 1933 yılında parlamentonun feshedilmesi ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve "Schutzbund" ile Hristiyan Sosyal Parti taraftarları ve "Heimwehr" arasında 1934 yılında çıkan iç savaştır.

Bu iki olay Sosyal Demokrat Parti’nin yasaklanmasına ve aynı zamanda demokrasinin yıkılmasına yol açmış ve faşist görüşlü bir devletin oluşması ile sonuçlanmıştır.

Viyana'da artık seçilmiş bir şehir parlamentosu da kalmamıştır.

Mart 1938 tarihinde Almanya İmparatorluğu'nun orduları Avusturya'ya girmiş ve Hitler Avusturya'yı Almanya'ya ilhak etmiştir.

Viyana kenti, nüfusu yaklaşık iki milyon olan "Büyük-Viyana" adındaki bir idari birime (Reichsgau) dönüşmüştür.

Alman ordularının girmesi ile birlikte Viyana'nın Yahudi ahalisi için ırkçı takibatlar, diğer bir deyişle sürgüne ve ölüme giden, sonu gelmeyen bir ızdırap yolu açılmıştır. 1 Eylül 1939 tarihindeki Polonya saldırısı ile İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Bu savaş 200 bin Viyanalının hayatını kaybetmesine yol açacaktır.

Nisan 1944'ten sonra yapılan 42'den fazla hava saldırısında şehrin büyük bölümü yerle bir edilmiştir.

 

Avusturya yeni bir özgürlük yolunda

 

Nisan 1945'te Viyana'da son çatışmalar olmaktadır.

13 Nisan tarihinde de şehir, Kızıl Ordu kuvvetleri tarafından kurtarılır. 27 Nisan tarihinde yapılan bir törenle İkinci Avusturya Cumhuriyeti ilan edilir, Viyana için de geçici bir belediye yönetimi kurulur.

Şehir müttefik devletler olarak adlandırılan ABD, Sovyetler Birliği, Büyük Britanya ve Fransa arasında paylaştırılan dört işgal bölgesine ayrılmıştır.

Şehre üzüntü ve sefillik hakimdir. Binaların yüzde 20'den fazlası tahrip olmuş, yaklaşık 87 bin konut oturulamayacak hale gelmiştir.

Çok sayıda köprü yıkılmış, kanalizasyon, gaz ve su boruları ağır şekilde hasar görmüştür. 1945'te acil şekilde yerine getirilmesi gereken görev, şehri tekrar işler hale getirmektir.

Savaşın bitiminden birkaç gün sonra enkaz kaldırma ve Viyana'yı tekrar inşa etme çalışmalarına başlanmıştır.

15 Mayıs 1955 tarihinde Belvedere Sarayı’nda imzalanan "Avusturya Devlet Sözleşmesi" ile Avusturya tekrar özgürlüğüne kavuşmuş, 26 Ekim tarihinde son işgal kuvvetleri Avusturya'yı terk etmiş ve ülke "ebedi tarafsızlık" ilkesini seçtiğini ilan etmiştir.

 

Viyana 21. yüzyıl yolunda - bir başarı öyküsü

 

foto:virgül.at

Viyana 1945 yılından bu yana son derece kararlı politik koşullarda, tarihinin en uzun süren barış dönemini yaşamaktadır.

Aynı zamanda toplum, ekonomi, kültür ve diğer bütün yaşam koşulları daha önce görülmemiş bir oranda ve çok kısa zama

  Kaynak: Viyana Belediyesi   Editör: Perspektif   Bu haber 2027 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER VİYANA HABERLERİ
  VİYANA HABERLERİ
Viyana'da Büyük Yürüyüş Viyana'da Büyük Yürüyüş Cumartesi Başkent Viyana'da, ırkçılığa ve faşizme karşı protesto yürüyüşü düzenl..
25 Kişilik Sınıfta, 21 Öğrenciyi Topluma Entegre Etmek Zorundayız 25 Kişilik Sınıfta, 21 Öğrenciyi Topluma Entegre Etmek Zorundayız Avusturya'da göçmen çocuklarının eğitimi üzerine yapılan tartışmalara, öğretmenl..
Avusturya'da Yine Casusluk İddiaları Avusturya'da Yine Casusluk İddiaları Avusturya sol ve kadın gruplarıyla eylemler yapan, Müslüman Sivil Toplum Ağı (NM..
Viyana Konsolosluğundan Pasaportunu Alıp Kaçmak İstedi Viyana Konsolosluğundan Pasaportunu Alıp Kaçmak İstedi Avusturya-Viyana'da, Türkiye vatandaşı pasaport süresini uzatmak için gittiği b..
  AVUSTURYA HABERLERİ
Avusturya'da İşsizlik Parası ve Mağduriyet Yardımı Avusturya'da İşsizlik Parası ve Mağduriyet Yardımı Avusturya'da ön görülen süreyi çalışarak dolduran her çalışan, iş ve işçi bulma ..
Kadını Öldürüp İntahar mı Etti? Kadını Öldürüp İntahar mı Etti? Avusturya Tirol Eyaletinde cuma günü trenin önüne atlayan adamın ölümünden sonra..
Yabancılara Düşen ''Kemer Sıkma'' Yabancılara Düşen ''Kemer Sıkma'' Avusturya Koalisyon Hükümeti, bir yılda 930 milyon euro yabancılardan tasarruf ..
Avusturya Göçmenleri Kriminal ve Kültürel Tehdit Olarak Görüyor Avusturya Göçmenleri Kriminal ve Kültürel Tehdit Olarak Görüyor Son yıllarda Avusturya ve Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı olmayı politikalar..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 17 6 2 61 28 53 +33
2 Beşiktaş 25 14 3 8 47 22 50 +25
3 Medipol Başakşehir 25 15 5 5 45 26 50 +19
4 Fenerbahçe 25 13 4 8 49 30 47 +19
5 Kayserispor 25 11 6 8 36 30 41 +6
6 Trabzonspor 25 10 6 9 41 36 39 +5
7 Göztepe 25 11 8 6 38 38 39 0
8 Sivasspor 25 11 9 5 36 37 38 -1
9 Yeni Malatyaspor 25 9 9 7 28 31 34 -3
10 Akhisarspor 25 9 10 6 35 39 33 -4
11 Kasımpaşa 26 8 11 7 41 46 31 -5
12 Bursaspor 25 8 11 6 33 35 30 -2
13 Antalyaspor 26 7 12 7 31 47 28 -16
14 Aytemiz Alanyaspor 25 8 14 3 40 46 27 -6
15 Osmanlıspor FK 26 7 13 6 38 45 27 -7
16 Gençlerbirliği 25 6 11 8 30 38 26 -8
17 Atiker Konyaspor 25 5 14 6 24 36 21 -12
18 Karabükspor 26 3 20 3 18 61 12 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 27 15 5 7 54 32 52 +22
2 Ümraniyespor 28 15 8 5 40 27 50 +13
3 MKE Ankaragücü 27 14 6 7 41 27 49 +14
4 Altınordu 27 13 8 6 46 37 45 +9
5 Gazişehir Gaziantep FK 27 12 7 8 44 25 44 +19
6 Boluspor 27 13 10 4 40 25 43 +15
7 Balıkesirspor Baltok 27 12 9 6 45 40 39 +5
8 İstanbulspor 27 11 10 6 31 31 39 0
9 Elazığspor 27 10 9 8 35 31 38 +4
10 Giresunspor 27 10 10 7 36 30 37 +6
11 BB Erzurumspor 27 9 8 10 34 32 37 +2
12 Adana Demirspor 28 9 12 7 37 39 34 -2
13 Adanaspor 27 9 12 6 30 42 33 -12
14 Samsunspor 27 7 9 11 25 32 32 -7
15 Eskişehirspor 27 9 11 7 47 45 31 +2
16 Denizlispor 27 8 13 6 31 39 30 -8
17 Manisaspor 27 7 17 3 27 48 15 -21
18 Gaziantepspor 27 2 21 4 13 74 7 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 26 18 4 4 53 18 58 +35
2 Hatayspor 26 17 4 5 44 11 56 +33
3 Afjet Afyonspor 26 16 3 7 50 24 55 +26
4 Sivas Belediyespor 26 16 3 7 44 20 55 +24
5 Keçiörengücü 26 14 6 6 61 30 48 +31
6 Sancaktepe Belediyespor 26 13 4 9 41 21 48 +20
7 İnegölspor 26 13 6 7 40 33 46 +7
8 Sarıyer 26 11 11 4 36 31 37 +5
9 Kastamonuspor 1966 26 11 12 3 38 33 36 +5
10 Tokatspor 26 9 9 8 29 35 35 -6
11 Etimesgut Belediyespor 26 9 11 6 28 32 33 -4
12 Amed Sportif 26 9 11 6 34 33 30 +1
13 Eyüpspor 26 8 14 4 37 51 28 -14
14 Bucaspor 26 8 13 5 37 44 26 -7
15 Tuzlaspor 26 6 15 5 31 45 23 -14
16 Bodrumspor 26 4 15 7 20 44 19 -24
17 Kocaeli Birlikspor 26 3 20 3 18 54 9 -36
18 Mersin İdmanyurdu 26 1 25 0 12 94 18 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 26 18 3 5 47 15 59 +32
2 Bayrampaşa 26 13 5 8 35 24 47 +11
3 Kemerspor 2003 26 12 5 9 48 31 45 +17
4 Bayburt Grup Özel İdare 26 12 5 9 36 24 45 +12
5 Düzcespor 26 12 7 7 28 25 43 +3
6 Halide Edip Adıvar SK 26 10 5 11 37 25 41 +12
7 Erbaaspor 26 10 7 9 36 28 39 +8
8 Batman Petrolspor 26 9 7 10 32 24 37 +8
9 Ofspor 26 10 10 6 28 23 36 +5
10 Kozan Belediyespor 26 9 12 5 30 36 32 -6
11 Çatalcaspor 26 8 11 7 22 28 31 -6
12 Yeni Altındağ Bld. 26 8 12 6 30 37 30 -7
13 Yomraspor 26 7 11 8 19 33 29 -14
14 Bergama Belediyespor 26 7 14 5 27 44 26 -17
15 Erzin Belediyespor 26 7 15 4 23 42 25 -19
16 12 Bingölspor 26 5 12 9 22 36 24 -14
17 Çanakkale Dardanel SK 26 5 13 8 30 40 23 -10
18 Orhangazi Belediyespor 26 3 11 12 21 36 21 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 20:00 Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.03.2018 20:00 Kardemir Karabükspor 0 - 4 Osmanlispor FK
17.03.2018 13:30 Gençlerbirliği 0 - 1 Teleset M. Akhisarspor
17.03.2018 19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
17.03.2018 16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
18.03.2018 13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.03.2018 16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.03.2018 19:00 İstanbul Başakşehir - Beşiktaş
18.03.2018 13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.03.2018 18:00 Adana D.Spor 0 - 1 Umraniyespor
17.03.2018 13:00 Gaziantepspor 0 - 3 Elazığspor
17.03.2018 13:00 Ç.Rizespor 1 - 1 Adanaspor
17.03.2018 15:30 Manisaspor - Gaziantep Bykşhr Bld.
17.03.2018 15:30 Altınordu - Denizlispor
18.03.2018 13:00 Erzurum BB - Giresunspor
18.03.2018 13:00 Balıkesirspor - İstanbulspor
18.03.2018 15:30 Samsunspor - Boluspor
18.03.2018 18:00 Ankaragücü - Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Sarıyer - Afjet Afyonspor
17.03.2018 15:00 Kocaeli Birlik Spor - Kastamonuspor
18.03.2018 15:00 Etimesgut Belediyespor - Hatayspor
18.03.2018 15:00 Bodrumspor - Mersin İ.Y.
18.03.2018 15:00 Tuzlaspor - 4 Eylül Bld.
18.03.2018 15:00 Bucaspor - Sancaktepespor
18.03.2018 15:00 İnegölspor - Amed Sportif
18.03.2018 13:30 Eyüpspor - Keçiörengücü
18.03.2018 19:00 Menemen Bld. - Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.03.2018 15:00 Yeni Altindag Belediyespor - Bayrampaşa
17.03.2018 15:00 Halide Edip Adivar Spor - Manisa Büyükşehir Belediyespor
17.03.2018 14:30 Ofspor - Catalcaspor
17.03.2018 15:00 Erzin Belediyespor - Orhangazispor
18.03.2018 15:00 Bayburt Genclikspor - Kozan Belediyespor
18.03.2018 15:00 12 Bingolspor - Bergama Belediyespor
18.03.2018 15:00 Erbaaspor - Batman Pet.
18.03.2018 15:00 Duzcespor - Tekirova Bld.
20.03.2018 15:00 Dardanelspor - Yomraspor
resmi ilanlar
Yukarı